Prioriterade områden

Varje år beslutar styrelsen om prioriterade områden för vår verksamhet. Det är områden som är av särskild vikt för de skånska kommunerna och där vi som intresseorganisation kan stötta kommunerna i utvecklingen av deras verksamhet. Här presenterar vi de fem prioriterade områdena för 2019 och på vilket sätt vi ska arbeta med dem. Vill du veta mer om något område finns länkar till mer information samt kontaktperson för varje område angivet nedan.

Våra prioriterade områden för 2019 är:

  • Digitalisering och bredbandsutbyggnad
  • Tidiga insatser för barn och unga
  • Integration
  • Klimatfrågor och energieffektivisering
  • Civil beredskap och kriskommunikation

Digitalisering och bredbandsutbyggnad

I det alltmer digitaliserade samhället skapas nya tjänster och möjligheter som vi måste bejaka för en stark och hållbar tillväxt. Kommunförbundet Skåne hjälper kommunerna genom att lyfta det kommunala perspektivet till regionala, nationella och internationella sammanhang, via nätverk, informationsspridning, analyser och genom att driva och medverka i projekt. Resultaten från alla dessa insatser kan hjälpa kommunerna i sin egen digitalisering.

Det lokala perspektivet på flera nivåer

Som regional aktör med fokus på kommunernas intressen ingår vi i ett antal sammanhang där vi för fram kommunernas behov och önskemål. På regional nivå är vi en part i FABS som arbetar för bredbandsutbyggnad i Skåne och Blekinge. Vi arbetar tillsammans med Region Skåne med frågor inom digitalisering kopplat till området hälsa. Efter att en kartläggning av flera kommuner gjordes 2018 kommer vi nu under 2019 att gå vidare med att identifiera de behov som finns, när det gäller att tillgängliggöra information för behörig personal över geografiska, tekniska och organisatoriska gränser.

Nätverk för ökad digitalisering

Vi fortsätter under 2019 att driva ett nätverk för kommunala tjänstepersoner med ansvar för digitaliseringsfrågor. Dessutom sammankallar vi ett nätverk för dem som är verksamma inom geodata-området och plansamverkansområdet. Två områden som i allra högsta grad påverkas av, och kan dra nytta av, digitaliseringens möjligheter.

DITA-analyser

Avdelningen ska också fortsätta att erbjuda medlemskommunerna att på plats i den egna kommunen få genomföra en grovanalys av kommunens digitaliseringsmognad. Denna analys görs tillsammans med ledande tjänstepersoner från den aktuella kommunen och resultaten presenteras därefter för den högsta politiska ledningen.

Projekt inom digitalisering

Vi driver ESF-projektet Digilitt.kom sedan våren 2018. Tillsammans med nio kommuner ska vi öka kunskapen om digitalisering inom vård och omsorg och projektet riktar sig till chefer och personal i verksamheterna.

Kontaktperson Digitalisering och bredbandsutbyggnad:
Niclas Clausenborg, Digital strateg

Tidiga insatser för barn och unga

En nyckel i arbetet inom detta område är att stärka samarbetet inom kommunen men även mellan kommunen och andra verksamheter för att tidigt kunna identifiera var insatser behövs och på vilket sätt. Hos Kommunförbundet Skåne kommer detta arbete framförallt engagera avdelningarna Hälsa och social välfärd, Lärande, arbetsliv och integration och Samhällsutveckling som bildar ett internt tvärsektoriellt nätverk.

Att knyta ihop de olika målgrupper som avdelningarna arbetar med i kommunerna skapas arenor och mötesplatser där erfarenheter kan bytas och samarbeten stärkas är en viktig del i arbetet. Genom att knyta ihop kultur och fritid med skola, integration och social välfärd hoppas vi kunna identifiera samverkansområden och hjälpa kommunerna i deras arbete med att uppnå tidigt samordnade insatser för barn och unga. Vi engagerar kommuner som vill ingå i nätverk och deltar också i det nationella nätverket kring tidiga samordnade insatser.

Kommunförbundet Skåne ingår i ett kartläggningsprojekt tillsammans med Länsstyrelsen Skåne kring nyanlända barn och särskild problematik kring detta. Regional samverkan kring asylsökandes och nyanländas etablering (RÖK) i vilket Kommunförbundet Skåne ingår kommer under 2019 att lägga särskilt fokus kring nyanlända barn och barnfamiljer.

Projekt – Växa tryggt, föräldraskapsstöd i samverkan

Projektet startade under senhösten 2018 och syftar till ett utökat hembesöksprogram i samarbete mellan barnhälsovården, socialtjänsten, mödrahälsovården och tandhälsan i Skåne. Arbetet i projektet kan du följa via hemsidan kfsk.se/vaxatryggt.

Kontaktperson Tidiga insatser för barn och unga:
Carina Lindkvist, Avdelningschef Hälsa och social välfärd

Integration

Integration är ett område som spänner över samtliga verksamhetsområden. Tillsammans med Länsstyrelsen Skåne ska vi göra en kartläggning av nyanlända barn och deras familjer och ingå i styrgruppen för detta arbete. Integrationsfrågan kommer också att ha beröring inom vårt arbete med kvinnofridssatsningen. Vi kommer att ha tematiska träffar med ”bostadssociala teman” inom ramen för Skånskt Bostadsnätverks arrangemang.

Samordning och stöd till kommuner

Samordnings- och samverkansmöten hålls med kommunernas hörnrepresentanter inför regionala möten inom ramen för den Regionala överenskommelsen för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering (RÖK). En översyn av den kommunala representationen i RÖK genomförs för att stärka det kommunala perspektivet i samverkan. 

Strategiska forum för nyanländas etablering och integration

En mötesplats för Skånes kommuner med målsättning att stimulera till lärande, erfarenhetsutbyte samt ökat och fördjupat kommunalt samarbete inom integrationsområdet. Forumen arrangeras kring de teman som kommunerna efterfrågar, samt även som öppna forum med utrymme för samtal kring dagsaktuella teman.

RÖK och Partnerskap Skåne

Regional samverkan kring asylsökandes och nyanländas etablering ska under 2019 arbeta med ny programförklaring, med målsättning att utveckla det regionala stödet till lokal nivå. Partnerskap Skåne (PS) är RÖKs operativa arena inom samhälls- och hälsokommunikation, föreningsaktiviteter och forskning. Kommunförbundet Skåne företräder kommunerna i både RÖK och PS och under 2019 kommer särskilt fokus att vara nyanlända barn och barnfamiljer.

Integrationsbloggen

Integrationsbloggen på Kommunförbundet Skånes hemsida är en informationskanal för Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. Målsättningen är att stimulera till erfarenhetsutbyte, stödja i omvärldsbevakning samt informera om Kommunförbundet Skånes arbete på integrationsområdet. Under 2019 erbjuds kommuner och andra aktörer att gästblogga.

Integrate Now

Integrate Now är ett treårigt ESF-projekt i Östersjöregionen där Kommunförbundet Skåne medverkar som partner. Projektet bygger en lärande- och kunskapsplattform på integrationsområdet och erbjuder kompetensutveckling. Målsättningen med Kommunförbundet Skånes medverkan är omvärldsbevakning samt att erbjuda Skånes kommuner deltagande i projektets aktiviteter för ett utökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte över nationsgränser.

Kontaktperson Integration:
Jenny Strand, Integrationsstrateg

Klimatfrågor och energieffektivisering

På vår avdelning Energikontoret Skåne är klimatfrågor och energieffektivisering kärnverksamhet och det pågår ett antal projekt med syfte att stötta kommuner och företag i arbetet med detta. En väldigt positiv nyhet är att projektet Fossilbränslefria kommuner, som nått fantastiska resultat med de 10 deltagande kommunerna, kommer att få ett fortsättningsprojekt som startar under 2019. Resan mot fossilbränslefrihet fortsätter alltså med nya och gamla kommuner, nya erfarenheter och nya arbetssätt.

Det kommer även att startas ett nytt nätverk med fokus miljöperspektiv i upphandlingar där fokus kommer att vara hur vi på bästa sätt får in miljö och hållbarhet i förfrågningsunderlag för att göra hållbara upphandlingar.

Sol- och vindkraft kommer fortsatt ha stort fokus både genom projekt och den löpande verksamheten inom Solar Region Skåne och Skånes Vindkraftsakademi.

Kommunförbundet Skåne arbetar även med kunskapsspridning kring klimatanpassning och förebyggande åtgärder i kommunernas fysiska planering. Vi medverkar i och utvecklar nya forsknings- och utvecklingsprojekt i syfte att ta fram hållbara och kostnadseffektiva lösningar för utmaningar som är av särskild vikt i Skåne, exemplevis kusterosion och höjning av vattennivåer.

Kontaktperson Klimatfrågor och energieffektivisering:
Per-Johan Wik, Strateg Energikontoret Skåne

Civil beredskap och kriskommunikation

Ett hållbart samhälle och förmåga att möta framtida miljöeffekter både av låg- och högintensiv art är en viktig del av samhällets civil beredskap.

Kommunförbundet Skånes personal deltar i flera länsövergripande sammanhang där frågor om civil beredskap diskuteras och stödstrukturer utvecklas. Genom deltagandet förs information ut till kommunerna bland annat vid regelbundna träffar med de högsta kommunpolitikerna och tjänstepersonerna samt vid de återkommande mötena i säkerhetschefsnätverket.

Under 2019 kommer vi att lyfta ämnet kriskommunikation på olika sätt, exemplevis genom att samla kommunikationschefer och kriskommunikatörer i kommunerna och diskutera på vilka sätt Kommunförbundet Skåne kan vara behjälpligt i det förebyggande arbetet. Möjliga samverkansområden kan vara gemensamma upphandlingar av stödsystem, framtagande av ett grundmaterial för kriskommunikation och kompetensutveckling av personal.

Kontaktperson Civil beredskap:
Alexander Brydon, Handläggare

Kontaktperson Kriskommunikation:
Magnus Nurmi, Kommunikationschef

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi