Vår verksamhet

I skissen ser du hur vi är organiserade på Kommunförbundet Skåne, för att se mer om vad avdelningarna/enheten arbetar med klickar du på respektive rubrik i listan nedanför.

Våra avdelningar

Ekonomi och upphandling

Avdelningen Ekonomi och upphandling är till viss del en intern servicefunktion till styrelse, ledning och avdelningarna inom Kommunförbundet Skåne. Inom avdelningen hanteras alla frågor rörande den interna ekonomin och redovisning men även projektredovisning och såväl interna som externa upphandlingar.

Gällande upphandlingar hanterar vi ett antal upphandlingar för de skånska kommunerna som exempelvis telefonitjänster, tjänster inom IFO, vård och omsorg och handledning (för 46 kommuner) post och pensionstjänster. Mer information om våra upphandlingar hittar du här.

Avdelningen driver även nätverk för ekonomichefer, budgetchefer och upphandlingsansvariga.

Energikontoret Skåne

Avdelningen Energikontoret Skåne på Kommunförbundet Skåne arbetar med fokus på förnybar energi och energieffektivisering inom hela samhällsområdet.

Målgrupper är förutom kommuner även företag i Skåne. För att uppnå betydande resultat inom klimatområdet och energieffektivisering i Skåne är det viktigt att även titta på företag, inklusive industrier, lantbruk och fastighetsbolag som är viktiga energianvändare och -producenter, men också som utvecklare och utprovare av ny teknik och affärsmodeller.

Inom Energikontoret Skåne ryms ett stort antal projekt och nätverk med fokus på klimatområdet och energieffektivisering. Mer om aktuella projekt hittar du här.

Läs mer

HR, Kurs och konferens

Avdelningen arbetar i huvudsak med att erbjuda kompetensutveckling och Kommunförbundet Skånes interna medarbetarprocesser. Genom kurs- och konferensverksamheten har vi skapat en lokalt förankrad kompetensutveckling som grundar sig på kommunernas önskemål. Tack vare dialogen med deltagare i våra nätverk och träffar med olika professioner kan vi erbjuda skräddarsydda utbildningar till, i första hand, de skånska kommunerna.

Majoriteten av våra kurser och olika utbildningar eller träffar sker i våra egna lokaler i Lund men vi har även arrangemang runt om i Skåne. Ungefär 3000 personer deltar årligen på något av våra arrangemang.

Läs mer

Hälsa och social välfärd

Avdelningen Hälsa och social välfärd arbetar med de flesta frågor inom socialtjänsten såsom områdena vård och omsorg, barn och unga, missbruk och beroende, äldrefrågor, socialpsykiatri och kommunal hälso- och sjukvård. Uppföljning av upphandlad vård, boende och handledning finns också inom avdelningen. Vi genomför även hjälpmedelsupphandling och samordning av hjälpmedel för de skånska kommunerna.

Vi driver ESF-projektet Digilitt.kom tillsammans med nio kommuner med fokus på att öka kunskapen kring digitalisering inom vård och omsorg. Genomgående för vårt arbete är att vi på avdelningen fokuserar på hälsofrämjande och förebyggande insatser inom samtliga områden. Vi arbetar med ett tydligt kvalitets-, forsknings- och utvecklingsfokus och är länk mellan nationell, regional och lokal nivå och ingår bland annat i nationella nätverk och arbetsutskott.

Samverkansfrågor dominerar tidvis stora delar av vårt arbete. Kontaktytorna till kommunerna är flera och mångfasetterade precis som samverkan med andra huvudmän såsom Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Socialstyrelsen.

Det finns också ett politiskt centralt samverkansorgan med politiker från kommuner och Region Skåne som hanterar gemensamma frågor som rör hälso- och sjukvård. Till det finns en beredning med tjänstepersoner som vi ingår i tillsammans med kommunrepresentanter och representanter från Region Skåne.

Läs mer

Kommunikationsenheten

Kommunikationsenheten ansvarar för all extern och intern kommunikation, stöttar övriga medarbetare i deras kommunikationsarbete och tar fram en mängd olika typer av material till verksamheten och projekt.

Inom alla de projekt som har en kommunikatör knuten till sig sker en mängd aktiviteter där vi säkerställer att kommunikationen sker på rätt sätt, i enlighet med Kommunförbundet Skånes riktlinjer samt samarbetspartners och finansiärers krav. Vi säkerställer även att kommunikationen är tillgänglig och inkluderande.

Vi anordnar VIDEOkonf som årligen lockar cirka 150 personer från hela Sverige som är intresserade av rörlig bild i offentlig sektor. Det är ett sätt för oss att sprida kunskap, lära av varandra och skapa en mötesplats för video-intresserade tjänstepersoner runt om i landet.

Lärande, arbetsliv och integration

Avdelningen arbetar inom områdena lärande, arbetsliv och integration. Dessa områden är nära relaterade till varandra. För att komma till arbete och självförsörjning krävs tillgång till utbildning. För att tillfredsställa arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov krävs ett flexibelt utbildningssystem. Integrationen kan inte ske utan utbildning och arbete och det är därför viktigt att alla inkluderas. Det svenska utbildningssystemet hanterar utbildning för många målgrupper i ett livslångt lärande. Från förskola till högre utbildning finns utbildningar för alla efter behov. Kommunförbundet Skåne samarbetar med alla relevanta aktörer utifrån det kommunala perspektivet.

Inom avdelningen hanterar vi en stor mängd aspekter inom områdena lärande, arbetsliv och integration och arbetar nära kommunernas tjänstepersoner och politiker inom områdena men också med den regionala utvecklingsaktören Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen och lärosätena i Skåne.

Läs mer

Samhällsutveckling

Avdelningen Samhällsutveckling kan kortfattat beskrivas som den del av Kommunförbundet Skåne som utvecklar stöd till medlemskommunerna inom de flesta områden knutna till den fysiska plats där människan lever, bor och verkar.

Avdelningen utformar och tillhandahåller stöd inom områdena: Planera, bygga och bo; Människans fria tid (kultur-, fritids- och idrottsfrågor) samt frågor kopplade till den idéburna sektorn; Politik och påverkan; Räddningstjänstfrågor, civilförsvarsfrågor och säkerhetsfrågor; Digitalisering och eHälsotjänster; EU- och internationella frågor; Forskning, utveckling och innovation; Miljö- och hälsoskydd; Bredbandsfrågor samt landsbygdsfrågor. Avdelningen ansvarar också för förbundets IT-miljö och GDPR-arbete.

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi