En samlad röst

Kommunförbundet Skånes funktion som en samlad röst för de skånska kommunerna sker på en mängd olika sätt och i olika forum. Det finns flera syften och fördelar som till exempel att ett budskap blir tyngre om alla Skånes kommuner står bakom det eller att förhandlingar med en extern part ofta blir lättare att samordna via oss än att alla 33 kommuner ska ha enskilda träffar med den externa aktören. Nedan beskriver vi lite mer i detalj vad vi kommer göra eller fortsätta att göra under 2019.

Regional och nationell samverkan

Kommunförbundet Skåne samlar de skånska kommunledningarna regelbundet till så kallade kommunledningskonferenser och tema-konferenser. Tema-konferenserna anordnas tillsammans med Region Skåne medan kommunledningskonferenserna endast är till för kommunerna. Dessa forum är viktiga för att ta in och föra ut information om vad som sker lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Vi kommer även att fortsätta bjuda in de skånska riksdagsledamöterna och utveckla det forumet till att tydligare bli ett påverkansforum där vi tydligt lyfter frågor av vikt för Skånes kommuner.

De återkommande mötena i Skånskt ledningsforum där Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne träffas på allra högsta beslutande nivå, och de regelbundna mötena mellan presidierna i Kommunförbundet Skåne och Region Skåne är också exempel på forum där förbundet utgör en samlad röst.

Vi representerar Skånes kommuner i en mängd regionala, nationella och internationella nätverk och samverkansgrupper för att föra fram det lokala perspektivet, främja kommunernas intressen och föra ut informationen i kommunerna. Några exempel på nätverk och grupper är:

Styrelsen och remissvar

Vår styrelse, som består av politiker från stora delar av Skåne, beslutar om de remissvar som tjänstepersoner och beredningar förbereder och har som utgångspunkt att vara en samlad röst för de skånska kommunerna. Här agerar vi inom en rad olika områden som exempelvis inom kommunalekonomiska frågor.

Projekt

Genom våra många nätverk och träffar på olika nivåer för vi kontinuerligt inspel från kommunerna kring vilka områden extra stöd och insatser behövs. Den insynen använder vi oss av när vi söker projekt, för att de ska vara så relevanta för våra medlemmar som möjligt. Till projekten är ofta ett flertal av kommunerna med men även de som inte är med får möjlighet att ta del av resultaten via spridningskonferenser, filmer och rapporter.

Senast uppdaterad: