Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan

Arbetet med Växa tryggt är ett steg mot en mer rättvis vård utifrån varje familjs behov och ett sätt att utnyttja den kompetens som finns utan kostsamma investeringar.

Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för förstföderskor. De erbjuds sex hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska från barnhälsovården tillsammans med barnmorska från mödrahälsovården, tandsköterska/tandhygienist från tandvården och föräldrastödjare från socialtjänsten.

Till skillnad från barnhälsovårdens basprogram som erbjuder alla familjer två hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska, ett när barnet är nyfött och ett vid åtta månader förläggs alltså ytterligare fyra besök i hemmet. Hembesöken i Växa tryggt ska vara en integrerad del av det sedvanliga basprogrammet som används inom barnhälsovården.

På de sex hembesök är barnhälsovårdssjuksköterskans med på alla sex, föräldrastödjare på fyra, tandsköterska/tandhygienist på ett och barnmorska på ett. I största möjliga mån ska det vara den barnmorskan som följt föräldrarna under graviditeten som också följer med på det första hembesöket.

Syftet med Växa tryggt är att förbättra förutsättningarna för barnets hälsa genom att tidigt erbjuda stödjande insatser. Hembesöken ger dessutom möjlighet till extra tid och stöd för föräldrarnas många frågor som finns när man blir förälder för första gången.

Arbetet syftar också till att bidra till en mer jämlik start i livet med utgångspunkt i barnkonventionen. Barnets rättigheter tillgodoses genom att Växa tryggt erbjuder stöd i föräldraskapet (art 5,18 och 31) och som alla offentliga aktörer har de som arbetar med Växa tryggt ett ansvar och en skyldighet att gripa in när föräldrar inte klarar av sin föräldraroll och när barnets rättigheter inte tillgodoses inom familjen (art 19).  De fyra grundprinciperna (art 2, 3, 6 och12) ligger till grund för hela det utökade hembesöksprogrammet.

De olika professionernas kompetenser kompletterar varandra genom den samverkan som sker i projektet. Detta innebär ett unikt samarbete och ett tidigt och förstärkt stöd till barn och föräldrar i Skåne. Med hjälp av Växa tryggt kan verksamheterna nå fram till de som behöver det mest samtidigt som professionerna får möjlighet att göra det som de är bra på – att främja barns hälsa och välmående utifrån varje familjs möjligheter och behov.

*BHV-ssk barnhälsovårdssjuksköterska   **BM barnmorska ***FS betyder föräldrastödjare   ****TS betyder tandsköterska/tandhygienist

Ålder BHV-program idag Växa tryggt
1-2v BHV hembesök Hembesök BHV-ssk*+BM**
2-3v BHV mottagningen Hembesök BHVssk+FS***
4v Team mottagningen Team mottagningen
6v BHV mottagningen (ny vaccination) BHV mottagningen (ny vaccination)
8v BHV mottagningen (EPDS ) BHV ev mottagningen (EPDS )
3m BHV mottagningen (vaccination enskilt föräldrasamtal BHV mottagningen (vaccination enskilt föräldrasamtal)
4m BHV mottagningen Hembesök BHVssk+FS
5m BHV mottagningen (vaccination) BHV mottagningen (vaccination)
6m Team mottagningen Team mottagningen
8m BHV hembesök Hembesök BHVssk+TS****
10m BHV mottagningen Hembesök BHVssk+FS
12m Team mottagningen(vaccination) Team mottagningen (vaccination)
15m Hembesök BHVssk+FS
18m BHV mottagningen (vaccination) BHV mottagningen (vaccination)

 

 

Senast uppdaterad: