Nätverk kring Ekosystemtjänster

Kommunförbundet Skåne bygger en kommuninitierad kunskaps- och forskningsnod kring ekossystemtjänster. Ett brett kommunnätverk har tillskapats med stöd från Region Skånes miljövårdsfond. Nätverket innefattar också skånska lärosäten och aktörer som Länsstyrelse och Region Skåne.

Dialognätverket för ekosystemtjänster träffades den 10 februari i Simrishamn. Syftet är att ge uppdaterade lägesrapporter och att initiera nya forskningsansökningar. Lägesrapporter från olika forskningsprojekt genomförs vid mötestillfällena, bl a status för den kommuninitierade studien kring ekosystemtjänster som naturvårdsverket beviljat medel till och rapporter från Stockholm Resilience Center som genomför en studie av Helge å i Kristianstad.

Ytterligare en träff för dialognätverket kommer att genomföras i Eslöv den 10 september 2015. Målsättningen är att nätverket skall fortsätta 2016 med två-fyra träffar/år.

Ekosystemtjänster i kustnära kommuner – forskningsprojekt

Kommunförbundet Skåne har initierat ett tvärvetenskapligt aktionsforskningsprojekt kring ekosystemtjänster i kustnära kommuner. Syftet är att ta fram instrument som kan användas i fysisk planering i ett helhetsperspektiv och att bygga en kunskapsplattform kring dessa frågor. Ett fungerande ekosystem är till nytta och vinst för kommunerna och dess medborgare. Sex kustkommuner har anslutit sig så här långt. Kommunerna och de skånska lärosätena har träffats vid dialogmötena och initierat en ansökan som inlämnats till Naturvårdsverket och beviljats.

Ansökan omfattar tre år med start 2014 och den beviljade summan uppgår till 5 miljoner kronor. Flera workshopar och andra aktiviteter i anslutning till projektet planeras med utgångspunkt från Kristianstad Högskola under perioden 2014-2016.

 

 

 

 

Senast uppdaterad: