Presentationer Skånes plan- och byggdag 2017

 

Krisen som drivkraft för samhällsutvecklingen

Kerstin Jakobsson, vVD för Medicon Village i Lund

Göran Skoog, Stadsarkitekt i Bjuvs kommun

Lina Rosenstråle, Samhällsbyggnadschef i Östra Göinge kommun

Kommungränsens betydelse för hållbar samhällsutveckling och bra planering

Thomas Lexén, Stadsarkitekt i Staffanstorps kommun och doktorand vid SLU Alnarp

Smart city – vem sitter i förarsätet?

Måns Norlin, Strategisk rådgivare inom samhällsplanering och digitalisering, WSP, Stockholm

Christer Ljungberg, VD Trivector, Lund

Sammanhållen exploateringsprocess från planuppdrag till färdigställandeintyg

Patrik Kindström, Tf avdelningschef planeringsavdelningen stadsbyggnad, Örebro kommun

Anita Wallin, Exploateringschef, Lunds kommun

Byggande i ”omöjliga” lägen – järnvägen som bebyggelsemagnet och problem

Peter Olander, Strategisk planerare, Trafikverket

Ole Kasimir, Planchef, Lunds kommun

Visioner och vardagspraktik

Studenter från SLU Alnarp och praktiserande tjänstepersoner från våra skånska kommuner presenterar aktuella projekt och idéer i ett kvickt format.

Torsten Helander, Stadsarkitekt, Eslövs kommun – Öster om järnvägen, stadsförnyelse i multifunktionell miljö.

Katarina Haara Löfstedt och Elin Ardekani Arai, Mellan Malmö och Medellin – en jämförande studie av stadsomvandlingar med syfte att öka den sociala hållbarheten. SLU Alnarp

Leila Ekman, Stadsarkitekt, Ystad kommun – Fokus på den gröna närmiljön i detaljplan Dammhejdan, Trädgårdsstaden

Anna Lanevi och Anders Henning, Håller byggprocessen måttet? – En fallstudie i betydelsen av erfarenhetsåterföring för ökad kvalitet och hållbarhet. SLU Alnarp

Ida Abrahamsson, Miljöstrateg, Tomelilla kommun – Samverkan och infrastrukturplanering vid ny gas-tankstation.

Niklas Tengheden, Nya vägar för trafik och vatten – sänkta hastigheter ger plats för klimatanpassning. SLU Alnarp

Karin Gullberg, Stadsarkitekt, Svedala kommun – Bara får äntligen ett centrum!

Carin Wincent, Gaturummet – dess roll genom historien och spaning efter framtida potential. SLU Alnarp

Jimmie Simonsen, Planchef, Kävlinge kommun – Samverkansinitiativ för skånska kommuner kring digitalisering av detaljplaner

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jesper Bergnordh