Skånes Miljö- och Hälsoskyddsförbund

Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) är en ideell förening. Förbundet har som ändamål för sin verksamhet att ideellt främja det skånska miljöarbetet och en god livsmiljö hos befolkningen, bestående i en god yttre och inre miljö, ett gott hälsoskydd och en god livsmedelskvalitet.

Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund ska förverkliga sitt ändamål genom:

  • att anordna konferenser, kurser, seminarier och studieresor samt andra informationsinsatser
  • att samarbeta med andra sammanslutningar och organ samt företag och enskilda som har intresse för ovan angiven verksamhet

Medlem i Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund kan vara:

  • kommunal eller annan offentlig instans vars verksamhet är förenlig med förbundets ändamål,
  • enskild organisation eller företag eller enskilda personer, som praktiskt, organisatoriskt eller vetenskapligt är verksamma inom det skånska miljöarbetet.

Skånes samtliga miljönämnder (motsv) och kommunalförbund inom miljöområdet samt Länsstyrelsen i Skåne län  är medlemmar i förbundet. Enskilda personer, organisationer eller företag är stödjande medlemmar utan rösträtt.

Medlemskap förvärvas efter skriftlig ansökan som prövas av styrelsen. Medlem av förbundet ska erlägga årsavgift som fastställs av förbundsstämman.

Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhet sköts fram till 11 mars 2020 med hjälp av Kommunförbundet Skåne som svarar för administration och ekonomifunktion samt en del av verksamhetens genomförande. Sekreterarfunktionen i styrelsen sköts av vald sekreterare inom styrelsen.

Stadgar SMHF för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) har antagits av årsstämman den 21 mars 2013.

Temadagar och studieresor och är öppna för alla som är intresserade av ämnesområdet.

Senast uppdaterad: