Nyheter

Välkommen till Kommunförbundet Skånes Vattendag 2019

Klimatets utveckling har märkbara konsekvenser i samhällena och våra kommuner. Under 2018 har vi vid ett flertal konferenser berört behoven av klimatanpassningar och effekter av årets torka. Kommunerna arbetar med en tvådelad utmaning, att hantera dels för mycket vatten och dels för litet vatten. I ett led av de aspekter som framkommit arrangerar vi nu Vattendagen och kommer beröra effekterna för exempelvis lantbruket, strandskyddsjuridikens perspektiv, Regional kustsamverkan, cirkulär vattenförsörjning- torka och dricksvattenfrågor. Dagen innehåller flera tillfällen för dialog och inspel!

Rapport från Boverket: Rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den byggda miljön

Boverkets rapport, Rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den byggda miljön - Förslag på metod för uppföljning, indikatorer och dataunderlag, utgör ett kunskaps- och diskussionsunderlag för det kommande arbetet med uppföljningen av etappmålet om ekosystemtjänster och stadsgrönska på nationell, regional och lokal nivå. Här ges förslag på hur rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den bebyggda miljön kan följas upp. Den ger också en översikt över aktuella globala och nationella målsättningar för ekosystemtjänster och befintliga indikatorer för uppföljning av dessa.

Välkommen till Skånsk landskapsdag 2019 – Grönskans plats i tätortslandskapet

Skånsk landskapsdag 2019 går av stapeln den 9 maj och i år handlar den om att man, genom att förena grönområden och tätort, kan gynna både naturvärden och invånare. Helsingborg stad är årets värdkommun och vi kommer få ta del av fler intressanta föredrag samt en exkursion med några kilometers lättare vandring som börjar med en trappa.

Att ha fått prova C/O Citys ekosystemvärderingsverktyg GYF AB

Den 13 maj gav Urban Mista Futures-projektet ”Urban ecosystem services” chansen till kommuntjänstepersoner att få testa på C/O Citys verktyg GYF AB vid planering för ekosystemtjänster i staden. Halvdagen spenderades i Höör, från vilket också exempelområdet som skulle exploateras kom ifrån.

Rådet för hållbara städer listar åtgärder som ska göras under 2019

Rådet för hållbara städer ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av städer samt fungera som ett nationellt forum för genomförande av politiken för hållbar stadsutveckling. Varje år publicerar Rådet en rapport där det redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Nu har rapporten för 2019 publicerats.

Interreg Nordsjön – aktuella utlysningar och beviljade projekt 2018-2019

I ansökningar till Interreg-programmet saknas det ofta aktörer från myndigheter, så som kommuner. Det finns därför en stor möjlighet här att bli inbjuden att medverka i nystartade program 2018 och vara med i nya ansökningar 2019. Man visar sitt intresse för de sökande genom så kallat partnersök.

Publicerad: 13 februari, 2019

Läs mer

Projektet Möjligheter i Mellanrums Acceleratordag med tema servicepunkt

Den 5 februari anordnade projektet Möjligheter i Mellanrum sin fjärde och sista acceleratordag. Temat för dagen var Servicepunkt och dagens främsta mål var att stimulera och realisera idéer som kan bidra till att byar utvecklas och att lokal service finns kvar i närområdet på landsbygden.

Publicerad: 12 februari, 2019

Läs mer

Webinarium om utlysningen Klimatneutrala städer 2030

Vill er kommun ta täten och i samverkan påskynda omställningen till klimatneutralitet? Då kan ni söka medel för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden där digitalisering och medborgarengagemang är möjliggörare. Inom innovationsprogrammet Viable Cities utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 25 miljoner kronor.

Webinarium om Formas utlysning: Från forskning till praktik – metoder och verktyg

Formas har nu öppnat en utlysning inriktad på att att utveckla metoder och verktyg som bidrar till att forskningsresultat omsätts till praktik för ett hållbart samhällsbyggande. Ett informationswebbinarium om utlysningen sänds den 14 februari kl 10.30. Det kommer vara möjligt att söka finansiering för projekt upp till två år om maximalt två miljoner kronor per projekt. Formas kommer totalt att dela ut 20 miljoner kronor för åren 2019 - 2020.