Nyheter

Exploateringsingenjörer om ekosystemtjänster vid exploatering

Den 27 mars mötte personer från Urban Mista Futures-projektet ”Urban ecosystem services” exploateringsingenjörer för att tillsammans börja försöka utröna var stötestenarna inom förverkligandet av att inkludera ekosystemtjänster vid exploatering ligger. Dagen innehöll föreläsningar och en workshop.

Välkommen till träff med Naturvårdsverkets nätverk för ekosystemtjänster!

Är du intresserad av ekosystemtjänster? Vill du delta i ett nätverk som syftar till samverkan och erfarenhetsutbyte om hur vi kan integrera och arbeta med ekosystemtjänster i verksamheter på olika sätt? Då är du välkommen till Malmö i maj för att delta på nätverksträff om ekosystemtjänster med tema klimatanpassning och pollinering!

Kultur i äldreomsorg

Save the date - Välkomna till en eftermiddag om organisation, uppföljning och Skånes gemensamma arbete framåt inom kultur i äldreomsorgen

Rådet för hållbara städer listar åtgärder som ska göras under 2019

Rådet för hållbara städer ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av städer samt fungera som ett nationellt forum för genomförande av politiken för hållbar stadsutveckling. Varje år publicerar Rådet en rapport där det redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Nu har rapporten för 2019 publicerats.

Välkommen till Kommunförbundet Skånes Vattendag 2019

Klimatets utveckling har märkbara konsekvenser i samhällena och våra kommuner. Under 2018 har vi vid ett flertal konferenser berört behoven av klimatanpassningar och effekter av årets torka. Kommunerna arbetar med en tvådelad utmaning, att hantera dels för mycket vatten och dels för litet vatten. I ett led av de aspekter som framkommit arrangerar vi nu Vattendagen och kommer beröra effekterna för exempelvis lantbruket, strandskyddsjuridikens perspektiv, Regional kustsamverkan, cirkulär vattenförsörjning- torka och dricksvattenfrågor. Dagen innehåller flera tillfällen för dialog och inspel!