Nyheter

Kultur i äldreomsorg

Save the date - Välkomna till en eftermiddag om organisation, uppföljning och Skånes gemensamma arbete framåt inom kultur i äldreomsorgen

Rådet för hållbara städer listar åtgärder som ska göras under 2019

Rådet för hållbara städer ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av städer samt fungera som ett nationellt forum för genomförande av politiken för hållbar stadsutveckling. Varje år publicerar Rådet en rapport där det redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Nu har rapporten för 2019 publicerats.

Välkommen till Kommunförbundet Skånes Vattendag 2019

Klimatets utveckling har märkbara konsekvenser i samhällena och våra kommuner. Under 2018 har vi vid ett flertal konferenser berört behoven av klimatanpassningar och effekter av årets torka. Kommunerna arbetar med en tvådelad utmaning, att hantera dels för mycket vatten och dels för litet vatten. I ett led av de aspekter som framkommit arrangerar vi nu Vattendagen och kommer beröra effekterna för exempelvis lantbruket, strandskyddsjuridikens perspektiv, Regional kustsamverkan, cirkulär vattenförsörjning- torka och dricksvattenfrågor. Dagen innehåller flera tillfällen för dialog och inspel!

Rapport från Boverket: Rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den byggda miljön

Boverkets rapport, Rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den byggda miljön - Förslag på metod för uppföljning, indikatorer och dataunderlag, utgör ett kunskaps- och diskussionsunderlag för det kommande arbetet med uppföljningen av etappmålet om ekosystemtjänster och stadsgrönska på nationell, regional och lokal nivå. Här ges förslag på hur rumsliga förutsättningar för ekosystemtjänster i den bebyggda miljön kan följas upp. Den ger också en översikt över aktuella globala och nationella målsättningar för ekosystemtjänster och befintliga indikatorer för uppföljning av dessa.

Välkommen till Skånsk landskapsdag 2019 – Grönskans plats i tätortslandskapet

Skånsk landskapsdag 2019 går av stapeln den 9 maj och i år handlar den om att man, genom att förena grönområden och tätort, kan gynna både naturvärden och invånare. Helsingborg stad är årets värdkommun och vi kommer få ta del av fler intressanta föredrag samt en exkursion med några kilometers lättare vandring som börjar med en trappa.

Att ha fått prova C/O Citys ekosystemvärderingsverktyg GYF AB

Den 13 maj gav Urban Mista Futures-projektet ”Urban ecosystem services” chansen till kommuntjänstepersoner att få testa på C/O Citys verktyg GYF AB vid planering för ekosystemtjänster i staden. Halvdagen spenderades i Höör, från vilket också exempelområdet som skulle exploateras kom ifrån.

Rådet för hållbara städer listar åtgärder som ska göras under 2019

Rådet för hållbara städer ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av städer samt fungera som ett nationellt forum för genomförande av politiken för hållbar stadsutveckling. Varje år publicerar Rådet en rapport där det redovisas hur de 11 myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Nu har rapporten för 2019 publicerats.