Nyheter

Nyhetsbrev från projektet MuniComp

Projektet MuniComp är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt, finansierat av Naturvårdsverket, med syfte att undersöka kommunernas förutsättningar att tillämpa ekologisk kompensation i planering och beslut om användning av mark och vatten. Resultaten från MuniComp kommer att ge värdefull information till nationella myndigheter om ekologisk kompensation i ett kommunalt perspektiv och bidra till nationella ställningstaganden.

Publicerad: 20 december, 2019

Läs mer

Välbesökt seminarie om träd i urban miljö

Träd tar hand om dagvatten, lagrar och begränsar koldioxiden i luften, minskar luftföroreningar, ger skugga och hjälper till att bevara den biologiska mångfalden. Kommunförbundet Skåne arrangerade en dag med fokus på betydelsen av träd i urban miljö.

Publicerad: 25 november, 2019

Läs mer

Klimatets utveckling i fokus under Kommunförbundets Skånes vattendag

Den 15 maj 2019 hölls Kommunförbundets Skånes vattendag. Dagen berörde vatten i samhället och hur utvecklingen av klimatet påverkar vattnet. För de skånska kommunerna blir detta en tvådelad utmaning. I vissa delar blir det för mycket vatten i form av havsnivåhöjning och i andra delar blir det tvärt om, vattnet försvinner och det blir torka.

Publicerad: 15 maj, 2019Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer

Välbesökt och lärorik Skånskt Landskapsdag den 9 maj

En välbesökt och lärorik Skånskt Landskapsdag ägde rum igår med Helsingborg stad som värd. Konferensen fokuserade på grönskans plats i tätortslandskapet. Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård pratade om ny politik för arkitektur och gestaltad livsmiljö. Bverket har uppdrag att samordna och främja det arbetet.

Publicerad: 10 maj, 2019Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Utbildningen Ekologisk kompensation vid urban planering

Den 23-24 april höll Kommunförbundet Skåne en utbildning om ekologisk kompensation i teori men framförallt praktik. Dagarna innehöll presentationer från miljöekonomer, forskare, länsstyrelsen och flera kommuner, samt chans att prova Helsingborgs stads balanseringsmetod under ett besök till ett fingerat förtätningsprojekt i Helsingborg.

Utlysning Naturvårdsverket och HaV: Forskningsmedel för att stärka miljöarbetet

Naturvårdsverket fördelar medel till forskning om våtmarkers ekosystemtjänster samt kumulativa effekter på miljön. Behörig att söka är disputerad forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller myndigheter som bedriver forskning som en del av sitt uppdrag. De ser gärna att de sökande föreslår forskningsprojekt med aktiva samarbeten mellan forskning och det omgivande samhället.