Samverkan med lärosäten

Kontaktytor med samtliga lärosäten i Skåne är upparbetade. Med SLU Alnarp finns ett forum för återkommande träffar och avstämningar etablerat. Med Malmö högskola avser samarbetet arbetslivsforskning och urban forskning. Samarbete avseende funktionshindersområdet, migrationsområdet och miljö och samhällbyggnadsområdet håller på att konsolideras. Med Kristianstad högskola finns samarbete kring biosfärområdet, landskapsforskning inkluderande vattenforskning och ekosystemtjänster etablerat. Med LU, institutionen för designvetenskap, finns pågående samarbete kring olika forskningsområden, likaså med LTH, Goda Hus, trafikforskning och klimatforskning inom (CeC) Centrum för miljö och klimatforskning. Inom LU finns också pågående samarbete med LUCSUS, centrum för hållbar utveckling. Med Campus Helsingborg är samarbete utvecklat inom miljö och samhällsbyggnad, ett Centrum för miljöstrategisk stadsutveckling är under planering.

Kommunförbundet Skåne har också ett rådgivande organ knutet till forsknings- och utvecklingsverksamheten, kallat Advisory Board. Ledamöterna i gruppen består av kommunchefer, representanter från samtliga Skånes lärosäten, forskningschefen på Region Skåne, representant från näringsliv, samt KEFU – Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning. Sedan 2014 är Advisory Board ansvariga för certifiering av Forskningskommun inom Miljö och Samhällsbyggnad. Förbundsdirektören är sammankallande.

Syftet med Advisory Board är att möta Kommunförbundet Skånes behov av strategisk rådgivning, sakkännedom och förankring i ett externt perspektiv vid utvecklingen av Kommunförbundet Skånes och kommunernas FoU-verksamheter. Utmaningar och lösningar som är gemensamma för Kommunförbundet Skånes FoU verksamheter; FoU Socialtjänst, vård och omsorg, FoU Miljö och Samhällsbyggnad och FoU Skola, är prioriterade fokusområden.

Advisory Board bidrar med att vara diskussionspartner för nya idéer, lämna synpunkter på projektplaner och skrivelser samt bidra till att samverkansmodeller utvecklas i samråd med lärosäten och kommuner. Advisory Board ska även fungera som ambassadörer för Kommunförbundet Skånes FoU-arbete samt synliggöra och förankra kommunernas forskningsbehov inom de egna organisationerna.

Mer information om Advisory Board hittas här

 

Senast uppdaterad: