Samverkan med lärosäten

Kontaktytor med samtliga lärosäten i Skåne är upparbetade. Med SLU Alnarp finns ett forum för återkommande träffar och avstämningar etablerat. Med Malmö högskola avser samarbetet arbetslivsforskning och urban forskning. Samarbete avseende funktionshindersområdet, migrationsområdet och miljö och samhällbyggnadsområdet håller på att konsolideras. Med Kristianstad högskola finns samarbete kring biosfärområdet, landskapsforskning inkluderande vattenforskning och ekosystemtjänster etablerat. Med LU, institutionen för designvetenskap, finns pågående samarbete kring olika forskningsområden, likaså med LTH, Goda Hus, trafikforskning och klimatforskning inom (CeC) Centrum för miljö och klimatforskning. Inom LU finns också pågående samarbete med LUCSUS, centrum för hållbar utveckling. Med Campus Helsingborg är samarbete utvecklat inom miljö och samhällsbyggnad, ett Centrum för miljöstrategisk stadsutveckling är under planering.

Deltagande och initierande av olika nätverk, referens- och styrgrupper och nämnder pågår också:

  • Horizon 2020, arbetsgrupp, Region Skåne samt lärosätena i Skåne
  • Samverkansgrupp SLU Alnarp
  • Samverkansgrupp, CEC, LU, Ekologihuset
  • IQ Samhällsbyggnad omvärldsutskott

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Therese Jephson