Projekt och kunskapsplattformar

Forskningskommun

Fokus har lagts på att utveckla konceptet Forskningskommun. Begreppet Forskningskommun lanserades vid en tankesmedja i Kommunförbundet Skånes regi hösten 2011 som en utmärkande benämning på kommuner som bygger sin verksamhet på forskningsbaserad kunskap. Vid efterföljande kontakter, workshop och tankesmedjor har ett antal kommuner uttryckt intresse av att bli pionjärer inom miljö och samhällsbyggnad. Dessa kommuner har medverkat till att utveckla en policy för skånska Forskningskommuner som ger svar på frågan hur forskningen kan skapa mervärde för kommunal verksamhet. Hittills har Malmö stad och Östra Göinge kommun blivit certifierade Forskningskommuner och fler är på gång.

Tankesmedjor

Uppbyggnad pågår av en kunskapsplattform, en sammanhållen tankesmedja, där kommunen som bärande enhet och förebild för hållbar samhällsutveckling kan ses som en grundvision för tankesmedjans uppgifter. Denna mötesplats för kommuner och lärosäten inom området miljö och samhällsbyggnad är en återkommande aktivitet med syfte att fånga upp dialoger kring forskning/praktik och de olika forskningsfrågor som utvecklas i mellanrummet. Kommunförbundet stödjer samverkansprocessen inom konceptet Forskningskommun genom tankesmedjor..

Stödstruktur för landskapsforskning

Det finns en styrgrupp för landskapsfrågor som samlar olika aktörer. Det sker genom ett gränsöverskridande samarbete kring landskapsfrågor mellan Region Skåne, Länsstyrelsen, SLU Alnarp, Högskolan Kristianstad, Regionmuseet i Kristianstad och Kommunförbundet Skåne.

Region Skånes miljövårdsfond

Kommunförbundet Skåne bygger en kunskapsnod med hjälp av beviljad ansökan från Region Skånes miljövårdsfond kring ekologisk kompensation.

Urban Ecosystem Services

Mistra Urban Futures finansierar projektet Urban Ecosystem Services, lett av Åsa Ode Sang, SLU Alnarp, som fokuserar på urbana ekosystemtjänster. Det är ett samarbete mellan MISTRA panelen, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne samt Movium som ska leda till kunskapsförmedling till och dialog mellan kommuner och akademi angående ekosystemtjänster.

Plattform för utbyte mellan kommundoktorander

Kommunförbundet Skåne samordnar möten mellan kommundoktorander från flera av Skånes kommuner för att dessa gränsgångare mellan praktik och akademi ska kunna utbyta erfarenheter och växa i sin roll.

IQ samhällsbyggnad

Kommunförbundet ingår också i det nationella nätverket IQ samhällsbyggnad där utvecklingsinriktade människor inom näringsliv, myndigheter, kommuner och akademi möts. Här startas konkreta projekt, långsiktiga FoI-program och det ordnas möten, seminarier och workshops på lokal, nationell och europeisk nivå. IQ Samhällsbyggnad är en stark röst för samhällsbyggnadssektorn och det gemensamma arbetet används för att påverka regeringen och EU i forsknings- och innovationsfrågor, och fungera som katalysator för medlemmarnas egna arbete med forskning och innovation.

Senast uppdaterad: