Pågående forskningsprojekt i samverkan

Projekt inom ekosystemtjänster och klimatanpassning kust och hav – LIFECOASTadapt

Det EU-finansierade projektet LIFECOASTadapt leds av Region Skåne och projektpartners är Ystad kommun, Helsingborgs stad, Lomma kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet och Kommunförbundet Skåne. Fokus i ansökan är klimatanpassning av Skånes kust för att motverka stranderosion och stormskador. Syftet är att under projekttiden, som är 4 år med start juni 2018, är att implementera, testa och utvärdera ekosystembaserade klimatanpassningslösningar längs den skånska kusten. Projektets totala budget är 42 miljoner. Det gemensamma arbetet kring ansökan och dialogen mellan parterna har varit värdefull i sig och leder förhoppningsvis fortsatt samarbete i Skåne kring frågan, så att den skånska problematiken lyfts på en nationell nivå.

Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)

MuniComp är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt med syfte att undersöka kommunernas förutsättningar att tillämpa ekologisk kompensation i planering och beslut om användning av mark och vatten. Projektet finansieras av Naturvårdsverket inom ramen för en större satsning på forskning som ska ge mer kunskap om hur ekologisk kompensation kan användas som styrmedel. Högskolan Kristianstad är projektägare och projektpartners är Anthesis Enveco AB, EnviroEconomics Sweden, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Ecogain AB, Kommunförbundet Skåne, Lomma kommun och Helsingborgs kommun. Forskningen pågår 2018-2020.

Mistra Urban Future – Urbana ekosystemtjänster

Här arbetar man med mötet mellan praktik och akademi genom kunskapsförmedling om hur urbana ekosystem ska planeras, skapas och skötas för att bidra med mer uthålliga städer. I projektet vill man också öka förståelsen för hur sambandet mellan hur en ekosystemtjänsts kvalité påverkar dess förmåga att leverera det den är skapt för och hur man aktivt kan arbeta med att förstärka dessa inom den kommunala förvaltningen. Man kommer probleminventera och skaffa kunskapsöversikt i de Skånska kommunerna och sedan öppna upp kommunikation mellan forskningen och praktiken. Projektägare är SLU och projektpartners är Malmö stad, Malmö universitet och Region Skåne. Kommunförbundet Skåne är knutet till projektet som kommunikatör som löper över 2018-2019.

Ekologisk kompensation i Skåne

Kommunförbundet Skåne har fått pengar från Region Skånes miljöfond för att:
1) utreda möjligheterna och ge förslag på hur/om det går att skapa en regional ekologisk kompensationspool i Skåne. Projektet ska arrangera dialogmöten och samla in kunskap genom intervjuer från flera professioner, däribland experter inom juridik och ekonomi inom offentlig förvaltning.

2) Projektet syftar också till att sprida kunskapen om ekologisk kompensationsmetod och ekosystemtjänster genom att arrangera seminarium, kurser och sprida information till kommuntjänstepersoner och beslutsfattare, för att öka kunskapen om nyttan med relationen människa – natur.

NärKomm – När kommuner sätter forskningsagendan

I detta treåriga forskningsprojektet utvecklas och studeras hur samverkan praktiskt kan gå till för att ge så god nytta som möjligt för den kommunala verksamheten. Huvudfokus är på kommundoktorander som metod och sedan början av 2016 är alla kommundoktoranderna antagna till forskarutbildningen. NärKomm avslutas redan vid årsskiftet 2018-2019 men doktoranderna beräknas vara klar med sin licentiatexamina ett år senare. I projektet har kommuner (Hässleholms kommun, Kristianstad kommun, Lomma kommun, Malmö stad, Staffanstorps kommun och Östra Göinge kommun) fått tillgång till forskningskompetens från SLU Alnarp, Malmö universitet och Lunds universitet. Projektet finansieras gemensamt av forskningsrådet Formas och de deltagande kommunerna. Projektet genomförs i samarbete med Kommunförbundet Skåne.

I ett sidoprojekt, som finansieras av Region Skånes miljövårdsfond, provas också en rad andra mer eller mindre välkända metoder för samverkan mellan kommunerna och forskningen.

Senast uppdaterad: