Pågående forskningsprojekt i samverkan

När kommunerna sätter forskningsagendan – Modeller för kompetens- och kunskapsförsörjning till kommuner för hållbart samhällsbyggande.

I det treåriga forskningsprojektet När kommunerna sätter forskningsagendan (NärKomm) utvecklas och studeras hur samverkan praktiskt kan gå till för att ge så god nytta som möjligt för den kommunala verksamheten. Huvudfokus är på kommundoktorander som metod. Projektet är utvecklat i samverkan med Kommunförbundet Skåne och koordineras av SLU Alnarp. I NärKomm finns fyra kommundoktorander, två i Malmö Stad, en i Staffanstorp och en i Östra Göinge, som alla arbetar med frågor som härrör från den egna kommunens centrala utmaningar.

I projektet får kommunerna tillgång till forskningskompetens från SLU Alnarp, Malmö högskola och Lunds universitet som erbjuder forskningsmiljö och huvudhandledare till doktoranderna men som också forskar på nytta och effekter av samverkan. Projektet finansieras gemensamt av forskningsrådet Formas och de deltagande kommunerna.

Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå (ECOSIMP)

Detta projekt har som mål att öka förståelsen för hur ekosystemtjänstperspektivet kan integreras i kommunernas plan- och beslutsprocesser. Vi gör detta genom att analysera kommunala plan- och beslutsprocesser där ekosystemtjänster (ES) står på spel. De analyserade fallen väljs i samarbete med kustkommuner i Skåne och syftet är att identifiera faktorer som har positiv och negativ betydelse för implementering av ekosystemtjänster i kommunerna. Projektet har initierats av KFSK och beviljats av Naturvårdsverket. Sex kommuner och samtliga lärosäten i Skåne står bakom projektet som koordineras av Högskolan Kristianstad.

Analyserna kommer att innefatta både institutionella och kulturella aspekter, där de senare handlar om värderingar och attityder gentemot ekosystemtjänsteperspektivet inom den kommunala verksamheten. Vi kommer också att utvärdera de modeller för implementering av ES som utvecklats av The Economics of Ecosystems and Biodiversity, och som syftar till att underlätta införlivandet av ekosystemtjänst-perspektivet på lokal och regional nivå. I projektet ingår också att utvärdera förutsättningarna av att integrera implementeringen av ES-perspektivet med kommunernas klimatanpassningar.

Kommunförbundet medverkar i referensgrupp tillsammans med flertalet kommuner i ett projekt om naturbaserade lösningar för urbana utmaningar

Syftet med detta projekt är att studera under vilka förutsättningar naturbaserade lösningar kan möta dessa olika utmaningar som städer står inför. Lunds universitet är projektägare och kommer bland annat identifiera barriärer och drivkrafter som finns vid implementering av naturbaserade lösningar i kommunal förvaltning för att kunna identifiera faktorer som kan stödja en framgångsrik användning av naturbaserade lösningar i städer och som leder till ökat välbefinnande och social jämlikhet.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Marja Boström