Pågående forskningsprojekt i samverkan

Projekt inom ekosystemtjänster och klimatanpassning kust och hav – LIFECOASTadapt

Det EU-finansierade projektet LIFECOASTadapt leds av Region Skåne och projektpartners är Ystad kommun, Helsingborgs stad, Lomma kommun, Länsstyrelsen Skåne, Lunds universitet och Kommunförbundet Skåne. Fokus i ansökan är klimatanpassning av Skånes kust för att motverka stranderosion och stormskador. Syftet är att under projekttiden, som är 4 år med start juni 2018, är att implementera, testa och utvärdera ekosystembaserade klimatanpassningslösningar längs den skånska kusten. Projektets totala budget är 42 miljoner. Det gemensamma arbetet kring ansökan och dialogen mellan parterna har varit värdefull i sig och leder förhoppningsvis fortsatt samarbete i Skåne kring frågan, så att den skånska problematiken lyfts på en nationell nivå.

Ekologisk kompensation som styrmedel – ett kommunperspektiv (MuniComp)

MuniComp är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt med syfte att undersöka kommunernas förutsättningar att tillämpa ekologisk kompensation i planering och beslut om användning av mark och vatten. Projektet finansieras av Naturvårdsverket inom ramen för en större satsning på forskning som ska ge mer kunskap om hur ekologisk kompensation kan användas som styrmedel. Högskolan Kristianstad är projektägare och projektpartners är Anthesis Enveco AB, EnviroEconomics Sweden, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Enetjärn Natur AB, Kommunförbundet Skåne, Lomma kommun och Helsingborgs kommun. Forskningen pågår 2018-2020.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Marja Boström