Forskningskommun

Forskningskommun inom miljö- och samhällsplanering

ForskningskommunMiljö

Kommunförbundet Skåne har tillsammans med bland annat SLU Alnarp och Institutet för hållbar stadsutveckling (ISU) utvecklat konceptet forskningskommun inom miljö och samhällsplanering. Forskningskommun ger skånska kommuner en stämpel på att man utnyttjar möjligheterna att använ­da medverkan och engagemang i forskning som en del av kommunens strategiska utvecklingsarbete inom miljö och samhällsplanering. Liknande initiativ har tidi­gare tagits inom andra sektorer som omsorg och skola. Kommunen ska själv eller i samverkan med andra kommuner uppfylla en uppsättning kriterier. Sedan kan man ansöka om att bli forskningskommun hos Kommunförbundet Skåne. Forskningskommunidén har utvecklats av Kommunförbundet Skåne i dialog med representanter för övriga lärosäten och kommunerna i Skåne.

Begreppet forskningskommun lanserades i regionen vid en tankesmedja i Kom­munförbundet Skånes regi hösten 2011 som en benämning på kommuner som i mesta möjliga mån bygger sin verksamhet på vetenskaplig kunskap och använder den för kunskapsstyrning av verksamheten. Vid efterföljande kontakter, work­shops och tankesmedjor har ett antal kommuner uttryckt intresse av att bli pionjä­rer inom miljö och samhällsbyggnad. Totalt har ett 20-tal kommuner deltagit i processen i olika skeden. Dessa kommuner har medverkat till att börja utveckla en policy för skånska forskningskommuner som ger svar på frågan hur forskningen kan skapa mervärde för kommunal verksamhet. Under tankesmedjor och work­shops har kriterierna diskuterats och utvecklats.

Initiativet kommer från miljö- och samhällsbyggnadssektorn och avsikten är att arbetet börjar inom det området som ett pilotprojekt.

Kriterier

Följande kriterier ska uppfyllas för att bli en forskningskommun:

 • Alltid minst en kommundoktorand/licentiand pågående
 • Aktiv medverkan i ansökningar om forsknings- och utvecklingsprojekt
 • Alltid pågående forsknings- och utvecklingsprojekt i kommunen
 • Minst en forskningsansvarig inom kommunen finns utsedd för samverkan med högskolorna/universiteten
 • Kommunen medverkar vid minst en aktivitet varje år för presentation och diskussion av FoU-resultaten och FoU-verksamheten.
 • Redovisa en gång per år för Advisory Board och ge en kort skriftligt sammanställning av pågående och eventuella nya idéer för kommunforskningsprojekt eller forskningssamarbeten, dess omfattning och nytta för kommunen. 

Kommunförbundet Skåne arbetar under hösten 2019 med att se över och ge utveckla konceptet och kriterierna för forskningskommun.  

Samverkan en möjlighet för alla kommuner

En kommun kan antingen själv eller genom att ingå i en aktiv samverkan med andra kommuner tillsammans uppfylla kriterierna.

Paket med erbjudande till forskningskommunerna

Vad får man då för nytta av att bli forskningskommun?

 • Rätt att använda vår logotype för forskningskommuner i kommunens marknadsföring.
 • En mentor från den högskola/universitet man har mest kontakt med (eller flera) som har två möten per år med kommunen/den forskningsansvariga för att diskutera och utveckla forskning i den kommunala verksamheten, diskutera ansökningar etc. Mentorn ska särskilt stödja kommunen med projektutveckling och ansökningar.
 • Kostnadsfri tillgång till seminarier och nätverksträffar som handlar kommunforskning och strategisk samverkan med akademin i syfte att utbyta erfarenheter och diskuterar utvecklings- och forskningsfrågor, vilka arrangeras av Kommunförbundet Skåne.
 • Lärosätena erbjuder nätverk för seniora kommunanställda forskare.
 • Utvecklande av en kunskapsnod och påverkansarbete för att stärka kommunforskning, i samverkan med Kommunförbundet Skåne.
 • Inbjudningar till konferenser, seminarier och föreläsningar vid de högskolor/universitet man har kontakt med.

Advisory Board skall vara certifieringsorgan

Ansökningar om att bli forskningskommun behandlas inom Kommunförbundet Skånes rådgivande organ, Advisory Board. Det har funnits vid Kommunförbundet Skåne sedan 2008. Ledamöterna består av är kommunchefer från Skånes fyra hörn, forskningschefen vid Region Skåne, representanter för samtliga lärosäten i Skåne och en representant från privata näringslivet.

Kommunförbundet Skåne erbjuder intresserade kommuner möjlighet att ut­vecklas till forskningskommun inom miljö och samhällsplanering. Det sker i samverkan med representanter för lärosätena. Kontakta Therese Jephson, tel 0728-85 47 57, therese.jephson@kfsk.se om ni har frågor. Fyll i detta formulär för att ansöka direkt!

Senast uppdaterad: