Forskningssamverkan

Allt fler kommuner använder sig av samverkan med akademin som en del i kommunens strategiska utveckling. Kommunförbundet Skåne arbetar med att öka samverkan mellan kommunerna och akademi genom att vara en mötesplats där erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och idéspridning mellan kommunanställda och forskare möjliggörs. FoU Samhällsbyggnad arbetar med seminarier, transdisciplinära forskningsprojekt och tematiska forskningscirklar för gemensam kunskapsproduktion inom kommunrelevanta områden. FoU Samhällsbyggnad arbetar också med att utveckla konceptet Forskningskommun inom Miljö och Samhällsbyggnad och utgöra ett praktiskt stöd i processen för kommuner som vill blir Forskningskommun. I det ingår att identifiera gemensamma utmaningar och möjligheter och verka för att samverkan mellan lärosätena och kommunerna blir långsiktigt hållbar.

FoU Samhällsbyggnad har även ett nätverk för kommundoktorander och arbetar med att utveckla av ny FoUI strategi för Kommunförbundet Skåne och Skånes kommuner. Det övergripande syftet med en FoU strategi är att tydliggöra mål och inriktning för kommunernas forsknings- och utvecklingsarbete och lyfta fram potentialen med ökad samverkan mellan kommunerna och akademi.

Vi arbetar också med projekt om Ekosystemtjänster i kommunal planering och samverkan för en hållbar kust- och havsplanering genom kommunal, nationell och vetenskaplig kunskapsspridning under seminarier, konferenser, skriftliga rapporter och studiebesök. För att nå ut till berörda tjänstepersoner har vi ett nätverk där framförallt planarkitekter och miljösamordnare/ekologer ingår.

I vår omvärldsbevakning fångar vi till exempel upp ny forskning och forskningsresultat, projekt där kommuner bjuds in att delta i, nya utlysningar till forsknings- och innovationsprojekt där kommuner är en viktig partner samt evenemang utanför Kommunförbundet Skånes egna som är relevanta för våra medlemmar. Omvärldsbevakningen hittar du i vår FoU-blogg och i de nyheter vi publicerar.

Kopplat till vår forskningssamverkan finns Advisory Board som du kan läsa mer om här.

Senast uppdaterad: