Kategori: Miljö

Konferens om Bioekonomi den 15 maj i Lund

Bioeconomy stakeholder conference  – Challenges and opportunities in the transition to bioeconomy Konferensen är en del av Hållbarhetsveckan och universitetets 350-jubileum och deltagarna kommer bjudas på nulägesanalys och diskussioner mellan industri, näringsliv, akademi och samhällsorganisationer

Publicerad: 18 april, 2017Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Temadag med energieffektivisering i fokus

Mot ett fossilbränslefritt Skåne Dagens första föreläsare, Petter Forkstam, Energikontoret Skåne och ordförande Klimatsamverkan Skåne, ställde sig frågan om det var en utopi eller möjlighet att få samtliga skånska kommuner fossilbränslefria till år 2020. Han

Publicerad: 10 april, 2017Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Workshop – Retail destination

Den 15 november arrangerar Centrum för handelsforskning en workshop på temat Retail Destination. Dagen tar utgångspunkt i relationen mellan handel och plats och fokuserar teman som etableringsfrågor, butiksformat, förändrade konsumtionsmönster, logistik, stads- och platsutveckling. När

Nya rapporter om ekosystemtjänster

Det finns nu två nya rapporter från Naturvårdsverket om Ekosystemtjänster i praktiken och en vägledning om ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivning. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6724-3.pdf?pid=18815 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Miljokonsekvensbeskrivning/Ekosystemtjanster-i-MKB/

Medel att söka för Ekosystemtjänster i planering

Mellan den 15 september och 16 oktober 2016  kan kommuner (med fler) söka medel till planeringsprojekt som ska bidra till ökat användande av spetstekniker i stadsmiljön. Medlen ska användas för detaljplanering, projektering och förstudier. Företag, kommuner,

Community based management- erfarenheter från Kanada och Skåne

Engagerade deltagare under gårdagens seminarium om hur man kan jobba med förvaltning och planering utifrån en modell som grundar sig på det internationella konceptet ”Community Based Management”. Community based management” innebär att inkludera alla sektorer

Publicerad: 21 september, 2016Sidansvarig: Therese Jephson

Läs mer

Dagvattenhantering i detaljplanering

Dagvatten är ett växande problem, särskilt vid stadsbyggande. Klimatförändringen ökar också risken för översvämningar. Den lagliga regleringen av ansvaret för dagvatten är komplicerad. Utöver Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Lagen om allmänna vattentjänster berörs ytterligare

Publicerad: 14 september, 2016Sidansvarig: Sofia Edward

Läs mer