Nyhetsbrev från projektet MuniComp

Projektet MuniComp är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt, finansierat av Naturvårdsverket, med syfte att undersöka kommunernas förutsättningar att tillämpa ekologisk kompensation i planering och beslut om användning av mark och vatten. Resultaten från MuniComp kommer att ge värdefull information till nationella myndigheter om ekologisk kompensation i ett kommunalt perspektiv och bidra till nationella ställningstaganden.

Under hösten har Kommunförbundet Skåne, inom ramen för MuniComp, arrangerat en kommunworkshop i Malmö med drygt 40 deltagare (Figur 2). Vi fick höra intressanta kommunexempel från Västerås, Svedala och Örebro, samt ta del av juridiska aspekter kopplat till EU:s lagstiftning. Projektets arbete med att ta fram en modell för skadelindringshierarkin och planprocessen diskuterades liksom de sociala och demokratiska aspekterna med ekologisk kompensation. Deltagarna lyfte flera perspektiv och behov av stöd från lagstiftning samt kommunikation och förankring hos politiker. I projektgruppen arbetar Högskolan Kristianstad (som leder projektet) tillsammans med fyra konsultföretag, Helsingborgs kommun, Lomma kommun och Kommunförbundet Skåne. Läs mer om projektets resultat här: Nyhetsbrev MuniComp

Vi tackar alla som deltagit i MuniComp-aktiviteter under det gångna året och hoppas att vi ses igen under 2020!
God jul!
Önskar vi i projektgruppen

Publicerad:

Skriv en kommentar