Välbesökt seminarie om träd i urban miljö

Träd tar hand om dagvatten, lagrar och begränsar koldioxiden i luften, minskar luftföroreningar, ger skugga och hjälper till att bevara den biologiska mångfalden. Kommunförbundet Skåne arrangerade en dag med fokus på betydelsen av träd i urban miljö.

Seminariets tema lockade 70 personer som arbetar med planering, ekologi, mark och exploatering etc. i Skånes kommuner. Dagen inleddes med information om programmet i-Tree som är ett verktyg för att räkna ut hur mycket vi tjänar på träd i urban miljö. Återanskaffningskostnaden för träd varierar mellan 50 000 – 250 000 sek per träd, berättar Johan Östberg, SLU och Trädkonsult. Träd gör folk friskare, de tar hand om dagvatten, lagrar och begränsar koldioxiden i luften, minskar luftföroreningar, möjliggör skugga och hjälper till att bevara den biologiska mångfalden. Programmet i-Tree beräknar det ekonomiska värdet av trädets ekosystemtjänster, det är byggt på vetenskapliga undersökningar, har många olika funktioner och är helt gratis.

Under dagen fick vi även lyssna till en av Sveriges experter på förflyttning av stora träd. Trädflytt är inget nytt egentligen, den första trädflytten gjordes redan 1846. Att flytta befintliga träd kan vara en stor besparing, både ur ekonomisk och ekologisk synpunkt. 90% av alla trädflyttningar fungerar väl, enligt Örjan Stål, SLU och Trädkonsult. Det kan vara kostnadseffektiv att flytta även stora träd då det tar upp mot 100 år för träd att växa och bli stora. De stora träden är också de som ger bäst miljö- och klimateffekt i staden.

Det går även att arbeta med att skapa goda förutsättningar för träden att trivas och må bra även på platser där det är begränsat med yta. Exempel på förbättringsåtgärder gav projektledaren Klas Östholm från Helsingborg stad. Han pratade om arbetet när kommunen byggde om Järnvägsgatan i centrala delen av staden. Här har de tex använt biokol för att förbättra för träden.

Deltagarna fick också höra om innehållet i Malmö stads kommande trädstrategi. Tim Delshammar berättade om fyra konkreta mål som kopplas till befintliga mål i Översiktsplanen och Plan för Malmös gröna och blå miljöer. Dessutom hörde vi om åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd och Anna Fohrman från Länsstyrelsen Skåne informerade om ett nybildat trädråd i Skåne. Sist under dagen gav Karin Emanuelsson, också Länsstyrelsen Skåne, oss intressant information om lagstiftning och färska domar kopplat till träd.

Vi tackar alla medverkande och deltagare för en intressant och lärorik dag!

Dagen medfinansieras av Region Skånes miljövårdsfond.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar