Klimatets utveckling i fokus under Kommunförbundets Skånes vattendag

Den 15 maj 2019 hölls Kommunförbundets Skånes vattendag. Dagen berörde vatten i samhället och hur utvecklingen av klimatet påverkar vattnet. För de skånska kommunerna blir detta en tvådelad utmaning. I vissa delar blir det för mycket vatten i form av havsnivåhöjning och i andra delar blir det tvärt om, vattnet försvinner och det blir torka.

Dagen var uppdelad i två delar, förmiddagen behandlade förmycket vatten.Detta gjordes bland annat genom strandskydd och den komplexa juridiken runt ämnet. Här fick deltagarna två perspektiv, dels från SKL som ska företrädda kommunerna nationellt och dels Länsstyrelsen Skåne som är de ansvarar för strandskyddet för Skåne.

Vi fick även höra representanter från Regional kustsamverkan i Skåne och Halland. De två länen är särskilt utsatta i landet och där 23 000 bostadshus i Skåne ligger lägre än 3 meter. Det finns alltså ett behov av att förvalta och sprida kunskaperna som finns kring erosion och liknande vilket pågår inom den regionala kustsamverkan. Hur hanterar vi redan byggda hus? Hur hanterar vi nybyggnationer? Vad finns det för riskzoner i våra län?  Förmiddagen avslutades med en workshop kring begreppet klimatanpassningszoner.

Eftermiddagen fokuserade mer på hur vi hanterar när det blir för lite vatten. Vikten av att lösa planering och struktur hur vi behåller vattnet i marken, som är det enskilt största problemet för jord- och lantbruksindustrin. Där vi också måste bli bättre på att återanvända vatten, anpassa grödor som tål variationer, kartlägga vattendomar, jobba med grundvatten och skaffa marginaler för torrår. Samt att detta också gäller det kommunala dricksvattnet.

Representanter från Länsstyrelsen Skåne informerade om vattenförsörjningsplanen för Skåne län som håller på att ses över och revideras. Samt om hur vi kan och bör agerar när vi saknar vatten och eller när krisen uppstår. Det är en samverkan mellan kommuner, privata aktörer och staten för att hitta alternativa lösningar när krisen är ett faktum.

Dagen avslutades med två föreläsningar om vattenverk i Simrishamns kommun och i Mörbylånga kommun. Två kommuner med mycket kust men med lite grundvatten och sötvatten. Vattenverken bygger på dels saltvattenrening men också cirkulär vattenproducering där restvatten från industrier går in i systemet och återanvänds.

Tack till alla som deltog och föreläste under dagen!

Delar av dagen spelades in och kommer att publiceras i våra kanaler och på Samhällsutvecklings hemsida.

Publicerad:

Sidansvarig

Johannes Nilsson

Skriv en kommentar