Exploateringsingenjörer om ekosystemtjänster vid exploatering

Den 27 mars mötte personer från Urban Mista Futures-projektet ”Urban ecosystem services” exploateringsingenjörer för att tillsammans börja försöka utröna var stötestenarna inom förverkligandet av att inkludera ekosystemtjänster vid exploatering ligger. Dagen innehöll föreläsningar och en workshop.

De olika parterna i planering och implementering av ekosystemtjänster vid urban exploatering står inför olika dilemman. Kommunikationen blir av vikt; byggherren ska förstå vikten av planerade ekosystemtjänster och att dessa inte godtyckligt kan plockas bort vid byggnation, exploateringsingenjörerna lyfter problematiken med uppföljning och att det inte kan skrivas in i avtal, och planarkitekter/miljöstrateger poängterar också att det inte finns lagstöd för implementeringmen men också problematiken att förklara för politiken vikten att prioritera ekosystemtjänster vid exploatering. Katten på råttan och råttan på repet… och i slutänden ska man vara glad om det ens blir en tummetott.

Som tur är finns det goda exempel på när man ändå fått alla parter att dra åt samma håll. Helena Björn, Miljöstrateg, och Jacob Thollonen, Samordnare byggenheten, båda från Lomma kommun, berättade om hur de arbetar och exempel från deras verksamhet. Jonas Håkansson, Regionchef Syd, från Serneke visade att byggherrar kan ha viljan att utvecklas. Det som behövs är att de får vetskap och kunskap om åt vilket håll de ska jobba och vilka mål som de förväntas uppnå.

Åsa Ode Sang från SLU introducerade workshopdelen av dagen och presenterade olika principer att ta hänsyn till när man planerar in grönska:

 1. Kaskadmodellen – struktur hos det gröna och nyttan som man kan få ut av det gröna beror av strukturen
 2. Mångfunktionalitet – grönt kan med rätt utformning bidra till flera funktioner
 3. Tidsperspektivet – grönt är inte statistiskt – påverkas av skötsel och ”åldras” naturligt. (Platsanknytning – behöver tid; dynamik i ekosystem, användning av ett träd förändras – från ungt till ett gammalt klätterträd, skuggeffekter)
 4. Vikten av det nära gröna – avstånd påverkar användning, platsanknytning och välbefinnande.

Kommuners exploateringsingenjörer fick fiktivt exploatera ett område i Malmö för att få igång diskussion kring möjligheterna att få med ekosystemtjänster vid exploatering. Några saker som deltagarna lyfte under workshopen var:

 • Det finns enkla sätt att integrera grön infrastruktur genom, till exempel, en grön parkering med en genomsläpplig yta och träd, gröna fasader, ett trevligt café och så vidare.
 • Om det finns kommunalägda byggnader kan de ställa högre krav genom upphandling
 • Se på långsiktiga lösningar som ger långsiktiga vinster och inte hålla sig till en 4-årig mandatperiod
 • Dialoger med fastighetsägare kan bidra till en gemensam vision som inkluderar ekosystemtjänster inom ett visst område
 • Arbeta aktivt med boenden i området och förstärka förtroende samt skapa gemenskap
 • Trygghetsvandringar och lokala anställda kan öka det sociala kapitalet och bidra till en bättre utemiljö.
 • Planerare och strateger har visioner men de är ofta svåra att genomföra i praktiken. Till exempel kan det finnas liten investeringsvilja. Frågan är hur man kan underlätta för byggherrar och fastighetsägare att få in det gröna?
 • Vi behöver lag, kraft och morot.

Workshopen arrangeras av den av panelerna inom Mistra Urban Futures som fokuserar på urbana ekosystemtjänster och var ett samarrangemang mellan MISTRA panelen, Region Skåne, Movium och Kommunförbundet Skåne.

Publicerad:

Skriv en kommentar