Kommunerna i dialog om kommunal planering för bostäder

Idag besökte utredarna för kommunal planering för bostäder  (Dir 2017:12) Malmö för samtal med de skånska kommunerna. Utredningen ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna, vilket utredarna har tolkat som att de ska lämna förslag, genom dialog, på hur alla nivåer (lokalt, regionalt och nationellt) ska få en gemensam bild över bostadsbyggnadsbehovet.

Kommunerna fick möjlighet att efter samtal med varandra lämna sina synpunkter och inspel till det förslag som utredarna ska presentera i september. Bland annat lyfte kommunerna att ett tal att förhålla sig till som ett planeringsunderlag känns okomplicerat och kan vara nyttigt för att objektivt jämföra med de prognoser kommunerna själva tar fram. Kommunernas ambition i bostadsbyggnationen är i regel en högre siffra än de prognoser som tas fram nationellt för att skapa det planeringsunderlag i form av färdiga bostäder i detaljplan som krävs för att upprätthålla en god nivå av bostadsbyggande. Dock beskrivs utmaningen i de många olika prognoser kommunerna får att förhålla sig till, både från nationella men också regionala aktörer, vilka inte alltid överensstämmer.

Kommunerna är den aktör som ytterst ensam har ansvar för bostadsförsörjningen enligt lag där övriga aktörer har möjlighet att stötta kommunerna i arbetet. Kommunerna menar därför att talet från Boverket i sig inte är viktigt. ”Talen” finns redan där i den goda planberedskap de skånska kommunerna har. Däremot finns det stora utmaningar för kommunerna där staten kan vara behjälplig som exempelvis att skapa bostäder för grupper med låg betalningsförmåga, att bygga i mindre attraktiva område samt skapa en balans i bostadsbyggnationen över tid.

Om förslaget med talet realiseras bör det tydligt fylla ett syfte att hjälpa kommunerna att efter sin egen förmåga skapa en bostadsmarknad i balans. Exempelvis genom att kommunerna på regional nivå möts för att gemensamt ta ansvar för exempelvis svaga grupper på bostadsmarknaden.

 

Publicerad:

Sidansvarig

Sofia Edward

Skriv en kommentar