Skånska kommuner välrepresenterade vid nationell konferens om ekosystemtjänster

150 personer var på plats i Stockholm för att ta del av resultat, erfarenheter av praktiskt arbete och paneldiskussioner om hur vi fortsätter arbetet med att integrera ekosystemtjänster i samhällsplaneringen. Forskningsprojektet ECOSIMP, som initierats av Kommunförbundet Skåne och där sex skånska kommuner ingår, presenterade resultat om implementering av ekosystemtjänster. Även Helena Björn, Lomma kommun, och Widar Narvelo, Helsingborg stad, medverkade med goda exempel. Dokumentation från konferensen hittas här; http://ecosystemservices.se/slutkonferens.4.6a63a18158efefeeb9ff.htmlKommunförbundet Skånes arbetar, genom medel från Region Skånes miljövårdsfond, med att arrangera mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning om ekosystemtjänster, samt med att möjliggöra samverkan mellan kommuner och forskning belystes också. Under 2017 har redan två större nätverksträffar om ekosystemtjänster i kommunal planering arrangerats och nya samverkansprojekt för att hjälpa kommunerna att komma vidare med identifierade utmaningar är under utveckling. För mer information kontakta Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne.

Regeringsuppdraget om ekosystemtjänster hittas här; http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Ekosystemtjanster/Regeringsuppdrag-ekosystemtjanster/

Publicerad:

Skriv en kommentar