Informationsmöte på Region Skåne med Johan Edstav, samordnare för större exploatering

Kommunförbundet Skåne deltog igår då Region Skåne bjöd in till informationsmöte med Johan Edstav, som har tillsatts av regeringen som samordnare för större exploatering av hållbara städer/ stadsdelar. Kommunerna uppmuntrades att inkomma med förslag på områden som kan exploateras.

Johan Edstav presenterade utredningen som håller på att tas fram, vilken är en del av regeringens 22-punktsprogram. I utredningen ska lokalisering för exploatering identifieras. Utredningen ska presentera kommuner som har framtagna planer för bostäder, som av någon anledning inte kan genomföras, och områden som saknar planer men som på längre sikt kan exploateras storskaligt. Syftet med utredningen är att generera ett ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling från ett helhetsperspektiv. Målet är att snabbt hitta områden som kan bebyggas. Utredningen slutredovisas den 13 juni 2017.

Vidare berättade Johan Edstav om kriterierna för exploatering. Det ska finnas ett behov och en vilja att bygga bostäder, lämplighet utifrån regionalt perspektiv och en riskfördelning mellan stat, kommun och markägare. Uppdraget gäller inte områden som ingår i Sverigeförhandlingen eller Stockholmsförhandlingen. Resultaten som förväntas är att det ska finnas fler bostäder där det behövs, attraktiva stadsmiljöer för livskvalitet, ett ökat fokus på den sociala dimensionen, en så låg miljö- och klimatpåverkan som möjligt, innovativa lösningar samt att de nya exploateringarna kan bli förebilder för hållbar utveckling.

Just nu är uppdraget i en inventeringsfas där det eftersöks bra lokaliseringar. Kommuner uppmuntras att inkomma med förslag på områden som uppfyller kriterierna. Då behövs en redogörelse för vilka möjligheter som finns för exploatering, vilka behov som finns och vilka hinder som står i vägen. Under eftermiddagen presenterades potentiella utbyggnadsområden lämpliga för utredningens inventering.

 

Läs regeringens direktiv här

 

Kontakt

Johan Edstav

johan.edstav@regeringskansliet.se

Christina Leideman

christina.leideman@regeringskansliet.se

Publicerad:

Sidansvarig

Naima Linderson

Skriv en kommentar