Avdelningen Samhällsutveckling ansvarar för frågor som handlar om platsen där vi lever, bor och verkar. Vi arbetar inom områdena ”Planera, bygga och bo”, ”Politik och påverkan”, ”EU-och internationella frågor”, ”Digitalisering”, ”Forskningssamverkan” och ”Individens fria tid”; varunder kultur-, fritids- och idrottsfrågor har sina givna platser såväl som frågor som berör den idéburna sektorn. Kommunförbundet Skånes stöd till medlemskommunerna kring miljöfrågor, vår aktiva del Miljösamverkan Skåne är en av stödformerna, utgår också från avdelningen.

Nyheter

Nu pågår den första och största planteringen av ålgräs i Skåne

I tisdags påbörjade fyra dykare planteringarna i Ystad, och ska fortsätta på ytterligare fem erosionsutsatta platser längs Skånes kust. Syftet med att plantera mer ålgräs på erosionsutsatta områden är att testa om detta mildrar erosionen, samtidigt som det också bidrar till en bättre livsmiljö för marina djur och fler barnkammare för till exempel torsk.

Den 31 mars deltog cirka 80 personer i en workshop om kommunal grönstrukturplanering. Arrangemanget fick snabbt ställas om till digitalt genomförande vilket öppnade upp för fler deltagare och fler kommuner.

Nyhetsbrev från projektet MuniComp

Projektet MuniComp är ett inter- och transdisciplinärt forskningsprojekt, finansierat av Naturvårdsverket, med syfte att undersöka kommunernas förutsättningar att tillämpa ekologisk kompensation i planering och beslut om användning av mark och vatten. Resultaten från MuniComp kommer att ge värdefull information till nationella myndigheter om ekologisk kompensation i ett kommunalt perspektiv och bidra till nationella ställningstaganden.

Välbesökt seminarie om träd i urban miljö

Träd tar hand om dagvatten, lagrar och begränsar koldioxiden i luften, minskar luftföroreningar, ger skugga och hjälper till att bevara den biologiska mångfalden. Kommunförbundet Skåne arrangerade en dag med fokus på betydelsen av träd i urban miljö.

Klimatets utveckling i fokus under Kommunförbundets Skånes vattendag

Den 15 maj 2019 hölls Kommunförbundets Skånes vattendag. Dagen berörde vatten i samhället och hur utvecklingen av klimatet påverkar vattnet. För de skånska kommunerna blir detta en tvådelad utmaning. I vissa delar blir det för mycket vatten i form av havsnivåhöjning och i andra delar blir det tvärt om, vattnet försvinner och det blir torka.

Fler nyheter