Ökat antal äldre ställer nya krav på boendeformer

De kommande åren kommer antalet äldre personer att öka i de skånska kommunerna. Ett ökat antal äldre ställer också krav på bra boende. Kommunförbundet Skåne startar nu en dialog med kommunerna i Skåne för att dela erfarenheter och identifiera behov inom socialt hållbar bostadsförsörjning.

Många skånska kommunerna bygger just nu eller planerar för nya välfärdsfastigheter. Förskolor, skolor och särskilt boende för äldre är de ändamål som det byggs flest fastigheter för. I de flesta av kommunerna arbetar förvaltningarna inom kommunen tillsammans för att optimera fastigheterna för ändamålen. Men det finns många utmaningar i arbetet med att planera för och bygga nya välfärdsfastigheter.

Nätverksträff med fokus på erfarenhetsutbyte

Under en nätverksträff den 9 oktober samlades bland annat samhällsbyggnadschefer, socialchefer, strateger inom lokalförsörjning, utvecklingsledare, planarkitekter och politiker från omsorgsnämnder för att inspireras och starta samverkan kring hur boende för äldre kan se ut i framtiden.

På agendan stod bland annat: 

  • Hur vi kan lära av Göteborgsregionen som under flera år framgångsrikt arbetat med social hållbarhet kopplat till bostadsförsörjning.
  • Arbeta med markanvisning och social konsekvensanalys för att möjliggöra socialt hållbara boenden.
  • Planering ur ett seniorperspektiv
  • Gemensamma behov för skånska kommuner. Hur kan vi arbeta tillsammans med socialt hållbar bostadsförsörjning

Publicerad:

Skriv en kommentar