Projekt och samverkansavtal

Kommunförbundet Skåne driver ett 20-tal större projekt, oftast tillsammans med en eller flera skånska kommuner. Finansieringen är ofta med hjälp av EU-medel men den kan även vara nationell, regional eller lokal genom ett samverkansavtal. Vi hanterar även en mängd samverkansavtal mellan flera kommuner.

Följande samverkansavtal hanterar vi på Kommunförbundet Skåne

Lärande, arbetsliv och integration:

  • Gymnasiesamverkan Skåne och västra Blekinge
  • Avsiktsförklaring om samarbete inom vuxenutbildningen i Skåne
  • Samverkansavtal pedagogisk omsorg/fritidshem/förskola/skola
  • Regionalt samverkansråd för skollagsstyrda verksamheter
  • Samverkansavtal FoU Skola
  • Samverkansavtal Yrkes-sfi

Samhällsutveckling:

Här kan du se alla projekt som vi arbetar med! (listan uppdateras löpande)

Anhörigstöd

Kommunförbundet Skåne startade under våren 2017 ett projekt ”Fortsatt utveckling av anhörigstöd i Skåne – att uppnå konkreta resultat och sprida goda exempel med anhörigstöd” i nära samarbete med Region Skåne och anhörigföreningar i Skåne.

Läs mer

BEA-APP (Baltic Energy Areas)

Baltic Energy Areas – A Planning Perspective är ett InterReg-projekt som handlar om att förbättra den fysiska planeringen för förnyelsebar energi för regioner runt Östersjön.

Läs mer

Climate Literacy

Climate Literacy är ett tvärvetenskapligt e-baserat utbildningsprogram i klimatkunskap för gymnasie- och vuxenutbildning som utvecklas av Energikontoret Skåne, tillsammans med sju andra europeiska parter. Projektet syftar till att få medborgarna i EU att bli en del av lösningen mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

DigiLitt.kom

Kommunförbundet Skåne driver projektet DigiLitt.kom som är medfinansierat av Europeiska Socialfonden. Nio sydsvenska kommuner; Båstad, Kristianstad, Kävlinge, Hässleholm, Hörby, Landskrona, Sjöbo, Sölvesborg och Trelleborg, ska tillsammans arbeta för att höja den digitala litteraciteten, det vill säga medvetenhet och kunskapen, bland medarbetare inom vård och omsorg i respektive kommun.

Ett av projektets mål är att medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter i Sydsverige, som står inför en alltmer digitaliserad vardag, ska se möjligheterna i att med nyfikenhet arbeta med lösningar inom det digitala området, med ett intresse att bidra till förändring. I framtiden kommer nytt digitalt/teknik-innehåll att introduceras i allt högre takt inom vård och omsorg. Det andra, nära relaterade, målet med projektet är att utveckla en modell med hjälp av vilken berörda verksamheter bättre kan främja ett långsiktigt och ständigt lärande för sina anställda.

Projektets målgrupp är medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheter, såväl baspersonal, legitimerad personal och biståndshandläggare som personer i ledningsfunktion.

Projektet pågår mellan mars 2018 och februari 2020.

Kontaktperson: Jessica Arvidsson

Läs mer

Ekologisk kompensation i Skåne

Detta projekt som drivs av Kommunförbundet Skåne har två övergripande och sammanhängande syften.

  1. Genom att arrangera dialogmöten och samla in kunskap genom intervjuer från flera professioner inom offentlig förvaltning ska projektet utreda möjligheterna och ge förslag på hur/om det går att skapa en regional ekologisk kompensationspool i Skåne.
  2. Projektet syftar också till att sprida kunskap om ekologisk kompensationsmetod och ekosystemtjänster genom seminarium, kurser och informationsmaterial så att beslut i kommuner kan tas utifrån gott kunnande om relationen människa – natur.

Projektet är finansierat av Region Skånes miljövårdsfond och sträcker sig från 1 januari 2018 till 1 juli 2019.

Elbilslandet Syd

Elbilslandet Syd är ett treårigt ERUF-finansierat projekt som drivs av Region Skåne. Samverkanspartners och medfinansiärer i projektet är Länsstyrelsen i Skåne, Region Blekinge, Malmö stad, Kommunförbundet Skåne, Miljöfordon Sverige och Sustainable Innovation. Tillsammans ska de genomföra aktiviteter som påskyndar omställningen till fossilfria transportalternativ i Skåne och Blekinge.

Läs mer

Familjecentraler

Strategi för inrättande familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet i varje kommun
Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne erbjuder dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper kring familjecentral, vilka vinster finns det i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på en familjecentral. Vidare kan vi erbjuda ett stöd till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral, hur ska man tänka vad gäller lokaler, personal, avtal, verksamhetsmål mm och till befintliga familjecentralerna erbjuds stöd i frågor kring samverkan, samordning, utveckling, ackreditering mm.
Läs mer

Forskningskommun inom Miljö och Samhällsbyggnad

Forskningskommun ger skånska kommuner en kvalitetsstämpel på att man utnyttjar möjligheterna att använ­da medverkan och engagemang i forskning som en del av kommunens strategiska utvecklingsarbete inom miljö och samhällsplanering.

Kommunen ska själv eller i samverkan med andra kommuner uppfylla en uppsättning kriterier. Sedan kan man ansöka om att bli forskningskommun hos Kommunförbundet Skåne. Forskningskommunidén har utvecklats av Kommunförbundet Skåne i dialog med övriga lärosäten och kommunerna i Skåne.

Läs mer

Hela Vägen

Hela vägen är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Kommunförbundet Skåne från maj 2018 till april 2021. Bromölla kommun, Klippans kommun och Vellinge kommun deltar i projektet och målet är att resultaten och kunskapshöjande insatser ska spridas i hela Skåne och i de Blekingska kommuner som ingår i gymnasiesamverkansavtalet.

Projektet inriktar sig mot unga och unga vuxna i åldern 16-29 år med neuropsykiatriska funktionsvariation såväl som de arbetsgivare som kan anställa målgruppen. De unga/unga vuxna får det stöd som krävs för att komma ut i arbete eller studier parallellt som arbetsgivarna erbjuds ett brett stöd vid anställningar och kompetenshöjande insatser.

Målet med projektet är att samtliga deltagare ska befinna sig i ett innanförskap (i studier, arbete eller praktik) efter projektets slut samtidigt som kunskapsnivån kring målgruppen höjts och därmed också arbetsgivarnas attityder till att anställa dessa unga/unga vuxna personer med enorma styrkor.

Läs mer

Informationsspridning Havsbaserad vindkraft

Projektet avser att sprida kunskap och information om nuläge och potential för Skånes näringsliv och industri kopplat till en utbyggnad av havsbaserad vindkraft utanför Skånes kuster. Genomförs av Skånes vindkraftsakademi med stöd från Region Skånes Miljövårdsfond och medfinansiering av RISE.

Läs mer

Integrate now

BSR Integrate Now är ett projekt finansierat via Europeiska socialfonden (ESF) för länderna i Östersjöregionen (BSR – Baltic Sea Region) plus Belgien. Projektet handlar om att metodutveckla och skapa en kunskaps- och lärandeplattform om nyanlända och integration.

I början av sommaren 2017 gick inbjudan om att delta i kickoffen ut från Kommunförbundet Skåne till de skånska kommunerna. Först till kvarn för att anmäla sitt deltagande, och med relevanta erfarenheter av både operativt och strategiskt arbete med nyanlända och integration, var Båstad, Hässleholm, Hörby, Sjöbo, Svedala, Ängelholm och Örkelljunga.

Läs mer

Kvalitetssäkring av kommunernas planer för vindkraft

Projektet syftar till att förbättra och kvalitetssäkra den kommunala processen kring vindbruksplaner och tillstånd för vindkraft på land och till havs. Finansieras av Energimyndigheten och medfinansieras av Skånes vindkraftsakademi.

Läs mer

LIFECOASTadapt

LIFECOASTadapt är ett projekt som ska genomföra ekosystembaserade åtgärder i kustzonerna för öka motståndskraften mot förändringar som kommer med klimatförändringar. Förändringarna som förväntas är ökad erosion och risk för översvämning. Genom att arbeta med åtgärder i zonen där land och vatten möts så förväntar man sig att minska riskerna. Åtgärderna består i att ta bort hårda strukturer som tidigare använts för att motverka erosion men som på senare år visat sig ha motsatt effekt. Istället ska sandfodring och anläggandet av ålgräsängar som binder sand och bryter vågor användas för att dämpa erosionen. Ålgräsängar är också en ekosystemtjänst då de bidrar till att öka biodiversitet i kustzonen och de ger också en skyddad miljö för yngel som kan bidra till ökning av de befintliga fiskbestånden. Vidare ska våtmarker anläggas för att dämpa eventuella översvämningar.

För att kunna utvärdera om dessa åtgärder är framgångsrika så ska vetenskapliga studier genomföras av forskare från Lunds universitet.

Projektet som leds av Region Skåne, har blivit beviljat EU-medel på 2,2 M€ och totalt med medfinansiering finns projektmedel till ett värde av 4,5 M€. Med i projektet är Kommunförbundet Skåne, Helsingborg stad, Lomma kommun, Ystad kommun, Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet. Havs- och vattenmyndigheten är också medfinansiär. Projektet sträcker sig från 15 juni 2018 till 31 dec 2022.

MotFall

Projektet MotFall

Projektet utvecklar ett fallförebyggande IKT-baserat system som monitorerar fallrisk över tid, upptäcker när en äldres risk att falla ökar och då ger denne individanpassat stöd för att leva ett aktivt liv med minskad fallrisk. Den äldre kommer bära en tilltalande wearable, t.ex. aktivitetsarmband, som registrerar aktivitetsnivå, rörelsemönster etc. Utvecklade algoritmer beräknar fallrisk och lämpliga åtgärder ur detta. Stöd erbjuds genom exempelvis surfplatta, TV eller wearable och inkluderar individanpassade övningar samt situationsanpassat stöd för att minska fallrisken. MoTFall kommer även att undersöka innovativa finansiella modeller för att skifta resurser från reaktiv till preventiv vård.

Kontakt: Mats Renard

Läs mer

MuniComp

Högskolan Kristianstad har tillsammans med Lomma kommun, Helsingborg stad, Kommunförbundet Skåne och fem företag beviljats 5 miljoner kronor till att utveckla ekologisk kompensation som styrmedel ur ett kommunperspektiv.

Kommunerna är viktiga om ekologisk kompensation ska kunna bli ett effektivare styrmedel för att nå de svenska miljömålen.

Under tre år kommer MuniComp att ledas från Högskolan Kristianstad. MuniComp finansernas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och var den högst rankade ansökan då myndigheterna efterlyser mer praktisk relevant kunskap.

Läs mer

REDI - Resfria digitala möten i offentlig sektor

REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor syftar till att stödja kommuner, regioner och kommunala bolag i att öka andelen digitala möten i sina organisationer. Genom att ersätta en del av resorna med digitala mötesformer kan vinster som minskade utsläpp, ökad samverkan och effektivitet nås. Deltagarna i projektet får ta del av webbinarier, digitala träningstillfällen och erfarenhetsutbyte.

REDI finansieras av Energimyndigheten och drivs av Energikontoren Sverige mellan perioden juni 2018 – oktober 2020.

 

Läs mer

Samverkan för hållbar kust och havsplanering

Projektet syftar till att möjliggöra kunskapsutbyte, informationsspridning och samordning inom Skånes kommuner kring kust- och havsplanering. Avsikten är att gå vidare med de utmaningar som lyfts fram av kommunerna samt att öka samverkan mellan myndigheter, kommuner och akademin kring frågor som rör kust och hav och belysa goda exempel och tillvägagångsätt. Projektet genomförs med stöd från Region Skånes miljövårdsfond.

För mer information kontakta Therese Jephson.

Scandria2Act

Scandria2Act är fortsättningen på projektet Scandria, ett infrastrukturinriktat projekt som i sitt andra skede nu även har större fokus på användningen av förnybara drivmedel.

Läs mer

Sol i Syd

Genom Sol i Syd skapas möjligheter för att arbeta med att stärka solcellsbranschen och att öka intresset bland arkitekter för att integrera solenergi i nya fastigheter, bland annat genom kompetensutveckling. I projektet kommer det också genomföras utbildningar för företag som vill investera i solcellsanläggningar för att stärka deras kompetens som beställare och möten med nätbolag för att diskutera hur informationen kring regler för inkoppling kan tydliggöras.

Läs mer

UBIS - Urban Baltic Industrial Symbiosis

Industrial symbiosis is a concept to make use of energy and other resources that would otherwise go to waste.

Läs mer

Urbana ekosystemtjänster

Projektet arbetar med mötet mellan praktik och akademi för att bidra till, å ena sida, kunskapsförmedling gällande hur urbana ekosystem ska planeras, skapas och skötas för att städer ska bli hållbara, och, å andra sidan, visa upp verkliga exempel från arbete med ekosystemtjänster i kommuner för att sprida kunskap därigenom.

Projektledare är SLU Alnarp och övriga medlemmar kommer från Malmö stad, Movium, Region Skåne och Malmö universitet. Kommunförbundet Skåne bidrar med kommunikation av resultaten till Skånes kommuner. Projektet finansieras av Mistra Urban Futures och sträcker sig från 2017 till och med 2019.

Vindkraftsstudie för Skåne

Vi bistår Länsstyrelsen Skåne med vindkraftskompetens för deras potentialstudie för vindkraft som är en del av deras arbete med kommande Klimat- och Energistrategi.

Läs mer

Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan

Växa tryggt är ett utökat hembesöksprogram för förstagångsföräldrar. Familjerna erbjuds sex hembesök av barnhälsovårdssjuksköterska från barnhälsovården tillsammans med barnmorska från mödrahälsovården, tandsköterska/tandhygienist från tandvården samt föräldrastödjare från socialtjänsten.

Projektet har sin grund i en statlig satsning i syfte att förbättra tillgängligheten i barnhälsovården.

Arbetet med Växa tryggt är ett steg mot en mer rättvis vård utifrån varje familjs behov och ett sätt att utnyttja den kompetens som finns utan kostsamma investeringar.

Mer information om projektet finns på kfsk.se/vaxatryggt.

Kontaktperson: Anna-Maria Troedsson, projektledare.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi