Projekt

Kommunförbundet Skåne driver ett 20-tal större projekt, oftast tillsammans med en eller flera skånska kommuner. Finansieringen är ofta med hjälp av EU-medel men den kan även vara nationell, regional eller lokal genom ett samverkansavtal.

Här kan du se alla projekt som vi arbetar med! (listan uppdateras)

Anhörigstöd

Projekt anhörigstöd
Löper under 2017 och fokuserar bland annat på att gå från eldsjälar till att verksamheter i Skåne bör ha ett strukturellt perspektiv på anhörigstödsfrågor.

Kontaktperson: Jeanette Heilmann

AppSam (CareSam-nätverket demensvård)

Nätverket CareSam med projektet AppSam

AppSam syftar till att främja innovation, lärande och kompetensutveckling inom äldreomsorgen genom utbyte av kunskap mellan länder med olika välfärdslogiker. Den fokuserar på demensvård och tillämpad digital teknik. AppSam utgör ett projekt inom CareSam FoU-nätverket. Målsättningen är att detta ska leda till ett antal koncept inom IoT (Internet of Things, läs mer här) som kan ligga till grund för gemensamma framtida projektet där de olika regionerna drar nytta av varandras erfarenheter.

Kontaktperson: Daniel Smedberg

Läs mer

Barn med Svårt Utagerande Beteende (SUB)

Projektet Barn med Svårt Utagerande Beteende (SUB) – Region Skåne och Lunds universitet

Samverkan bygger på att aktörer inom BUP, socialtjänsten och förskola/skola ska utarbeta samverkansformer för den aktuella målgruppen med en självklar förhoppning om att samverkansformerna ska kunna appliceras för alla barn och unga inom verksamheternas områden. I projektet medverkar 10 skånska kommuner. FoU-välfärd sitter i styrgruppen för projektet.

Kontaktperson: Nicolina Fransson

BEA-APP (Baltic Energy Areas)

Baltic Energy Areas – A Planning Perspective är ett InterReg-projekt som handlar om att förbättra den fysiska planeringen för förnyelsebar energi för regioner runt Östersjön.

Läs mer

Biogas 2020

Biogas2020 syftar till att etablera en samverkansplattform för biogas inom hela Öresund-Kattegat-Skagerrak-området. Projektet består av en rad aktiviteter som inbegriper hela värdekedjan. Satsningen kommer att främja en ökad produktion och användning av biogas på kort och lång sikt samt bidra till en grönare ekonomi och hållbar tillväxt över landsgränserna.

Läs mer

Blue Move

The Blue Move for a Green Economy främjar vätgasutvecklingen genom att bland annat ta fram en inspirerande utbildning för lärare inom området, med fokus på hur vätgas används som bränsle för fordon med enbart vatten som utsläpp.

Läs mer

BOSS - Bred Operativ och Strategisk Samverkan

BOSS är ett tvåårigt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden som ägs av Kommunförbundet Skåne samt medfinansieras av Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och 16 skånska kommuner. Huvudsyftet med projektet är att utveckla och stärka förvaltningsövergripande samverkan för att underlätta ensamkommande barn och ungas integration i samhället.

Läs mer

Bättre arbetsmiljö i hemtjänsten participativt förändringsarbete i praktiken

Att skapa bättre arbetsmiljö i hemtjänsten participativt förändringsarbete i praktiken – Lunds universitet

Projektet avser att: Sammanställa och synliggöra den kunskap som finns inom forskningen och bland praktiker om hur hemtjänsten skall organiseras för att skapa en god arbetsmiljö. Samt att i nära samarbete med fyra kommuner och en privat verksamhet utforma, genomföra och systematiskt utvärdera fem interventioner grundade på insikter från tidigare forskning och organisationernas verkliga problem, med syfte att förbättra hemtjänstpersonalens arbetsmiljö.

Kontaktperson: Nicolina Fransson

Climate Literacy

Climate Literacy är ett tvärvetenskapligt e-baserat utbildningsprogram i klimatkunskap för gymnasie- och vuxenutbildning som utvecklas av Energikontoret Skåne, tillsammans med sju andra europeiska parter. Projektet syftar till att få medborgarna i EU att bli en del av lösningen mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Ekologisk kompensation

Högskolan Kristianstad har tillsammans med Lomma kommun, Helsingborg stad, Kommunförbundet Skåne och fem företag beviljats 5 miljoner kronor till att utveckla ekologisk kompensation som styrmedel ur ett kommunperspektiv.

Kommunerna är viktiga om ekologisk kompensation ska kunna bli ett effektivare styrmedel för att nå de svenska miljömålen.

Under tre år kommer projektet att ledas från Högskolan Kristianstad. Projektet finansernas av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten och var den högst rankade ansökan då myndigheterna efterlyser mer praktisk relevant kunskap.

Läs mer

Fiber åt Alla i Blekinge och Skåne (FABS)

Kommunförbundet Skåne har en plats i styrgruppen för FABS.

Kontakta Peter Nilsson för mer information.

Läs mer

Familjecentraler

Strategi för inrättande familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet i varje kommun
Under 2017 kommer Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper kring familjecentral, vilka vinster finns det i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på en familjecentral. Vidare kan vi erbjuda ett stöd till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral, hur ska man tänka vad gäller lokaler, personal, avtal, verksamhetsmål mm och till befintliga familjecentralerna erbjuds stöd i frågor kring samverkan, samordning, utveckling, ackreditering mm.
Läs mer

Forskningskommun inom Miljö och Samhällsbyggnad

Forskningskommun ger skånska kommuner en kvalitetsstämpel på att man utnyttjar möjligheterna att använ­da medverkan och engagemang i forskning som en del av kommunens strategiska utvecklingsarbete inom miljö och samhällsplanering.

Kommunen ska själv eller i samverkan med andra kommuner uppfylla en uppsättning kriterier. Sedan kan man ansöka om att bli forskningskommun hos Kommunförbundet Skåne. Forskningskommunidén har utvecklats av Kommunförbundet Skåne i dialog med övriga lärosäten och kommunerna i Skåne.

Läs mer

Fossilbränslefria kommuner

Projekten Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne/södra Skåne är i full gång och 10 skånska kommuner har därmed intensifierat sin resa mot fossilbränslefrihet. Projekten pågår under 3 år mellan 2016-2018 och har ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne. Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne är gemensamma projektledare.

Läs mer

PlugIn 2.0

Plug In 2.0 är en, för Skånes del, tvåårig satsning. Projektet är, precis som dess föregångare, inriktat mot ungdomar i åldern 15-24 år och har som övergripande målsättning att höja kvalitén inom gymnasieskolan så att fler erhåller en gymnasieexamen, så att de i nästa steg ska ha större förutsättningar att kliva in på arbetsmarknaden.

Effektmålet är att – bland deltagande ungdomar i projektet – markant öka andelen som blir behöriga för ett nationellt gymnasieprogram samt att öka andelen bland dem som redan är inskrivna på ett gymnasieprogram att erhålla gymnasieexamen.

Läs mer

Griffin PlugIn

Griffin PlugIn är ett ESF-finansierat projekt inom programområde 3 som drivs av Kommunförbundet Skåne. I skrivande stund medverkar fyra kommuner: Bromölla; Klippan; Trelleborg och Vellinge, men fler kommer att ansluta under 2017.

Griffin PlugIn bygger vidare på de kunskaper som Kommunförbundet Skåne och de deltagande kommunerna tagit med sig från det mycket framgångsrika SKL-projektet PlugIn, men riktar sig endast mot de ungdomar som ingår i det s.k. kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Läs mer

Informationsspridning Havsbaserad vindkraft

Projektet avser att sprida kunskap och information om nuläge och potential för Skånes näringsliv och industri kopplat till en utbyggnad av havsbaserad vindkraft utanför Skånes kuster. Genomförs av Skånes vindkraftsakademi med stöd från Region Skånes Miljövårdsfond och medfinansiering av RISE.

Läs mer

Införandet av kunskapsbaserad palliativ vård för äldre personer i särskilda boenden (KUPA) – Lunds universitet

Införandet av kunskapsbaserad palliativ vård för äldre personer i särskilda boenden  (KUPA) – Lunds universitet

Projektets syfte är att implementera och utvärdera hur en kunskapsbaserad modell för palliativ vård i särskilda boenden påverkar livskvalitet och delaktighet för de mest sjuka äldre i särskilda boenden och deras närstående. Ett andra syfte är att utforska personalens förändringsarbete vid införandet av palliativ vård samt ledarskapets och organisationskulturens betydelse vid införandet av en god palliativ vård. Det sista syftet är att undersöka vilka hinder och framgångsfaktorer som påverkar implementeringsprocessen av denna modell.

Kontaktperson: Nicolina Fransson

Integrate now

BSR Integrate Now är ett projekt finansierat via Europeiska socialfonden (ESF) för länderna i Östersjöregionen (BSR – Baltic Sea Region) plus Belgien. Projektet handlar om att metodutveckla och skapa en kunskaps- och lärandeplattform om nyanlända och integration.

I början av sommaren 2017 gick inbjudan om att delta i kickoffen ut från Kommunförbundet Skåne till de skånska kommunerna. Först till kvarn för att anmäla sitt deltagande, och med relevanta erfarenheter av både operativt och strategiskt arbete med nyanlända och integration, var Båstad, Hässleholm, Hörby, Sjöbo, Svedala, Ängelholm och Örkelljunga.

Läs mer

Kvalitetssäkring av kommunernas planer för vindkraft

Projektet syftar till att förbättra och kvalitetssäkra den kommunala processen kring vindbruksplaner och tillstånd för vindkraft på land och till havs. Finansieras av Energimyndigheten och medfinansieras av Skånes vindkraftsakademi.

Läs mer

MILSA – utvecklingsplattform för migration och hälsa

MILSA – utvecklingsplattform för migration och hälsa – Länsstyrelsen
Genom ett nära samarbete mellan forskare och praktiker sker ett arbete med gemensam kunskaps- och metodutveckling för en hälsofrämjande och inkluderande etablering för nyanlända flyktingars möjlighet till delaktighet och etablering.

Kontaktperson: Nicolina Fransson

MotFall

Projektet MotFall

Projektet utvecklar ett fallförebyggande IKT-baserat system som monitorerar fallrisk över tid, upptäcker när en äldres risk att falla ökar och då ger denne individanpassat stöd för att leva ett aktivt liv med minskad fallrisk. Den äldre kommer bära en tilltalande wearable, t.ex. aktivitetsarmband, som registrerar aktivitetsnivå, rörelsemönster etc. Utvecklade algoritmer beräknar fallrisk och lämpliga åtgärder ur detta. Stöd erbjuds genom exempelvis surfplatta, TV eller wearable och inkluderar individanpassade övningar samt situationsanpassat stöd för att minska fallrisken. MoTFall kommer även att undersöka innovativa finansiella modeller för att skifta resurser från reaktiv till preventiv vård.

Kontakt: Daniel Smedberg

Läs mer

Samskapande grön omställning

Inom projektet Samskapande grön omställning utarbetas en metod för hur kommuner och organisationer kan arbeta mer aktivt med att involvera medborgarna i energiomställningen och metoden testas på pilotfall kopplade till olika energitekniker i de deltagande regionerna.

Läs mer

Samverkan för hållbar kust och havsplanering

Projektet syftar till att möjliggöra kunskapsutbyte, informationsspridning och samordning inom Skånes kommuner kring kust- och havsplanering. Avsikten är att gå vidare med de utmaningar som lyfts fram av kommunerna samt att öka samverkan mellan myndigheter, kommuner och akademin kring frågor som rör kust och hav och belysa goda exempel och tillvägagångsätt. Projektet genomförs med stöd från Region Skånes miljövårdsfond.

För mer information kontakta Therese Jephson.

Scandria2Act

Scandria2Act är fortsättningen på projektet Scandria, ett infrastrukturinriktat projekt som i sitt andra skede nu även har större fokus på användningen av förnybara drivmedel.

Läs mer

Sol i Syd

Genom Sol i Syd skapas möjligheter för att arbeta med att stärka solcellsbranschen och att öka intresset bland arkitekter för att integrera solenergi i nya fastigheter, bland annat genom kompetensutveckling. I projektet kommer det också genomföras utbildningar för företag som vill investera i solcellsanläggningar för att stärka deras kompetens som beställare och möten med nätbolag för att diskutera hur informationen kring regler för inkoppling kan tydliggöras.

Läs mer

UBIS - Urban Baltic Industrial Symbiosis

Industrial symbiosis is a concept to make use of energy and other resources that would otherwise go to waste.

Läs mer

Valle 2.0 - Validering Av Livslångt Lärande (Effektivt)

Projektet VALLE 2.0 syftar till att etablera en plattform för validering i Skåne. Plattformen ska öka utbudet av och tillgängligheten till validering i Skåne. Projektet bedrivs tillsammans med kommunal vuxenutbildning (VUX), kommunala arbetsmarknadsenheter (AME), högre utbildning, arbetsförmedling, folkbildning, föreningsliv med flera aktörer i Skåne.

Läs mer

Vindkraftsstudie för Skåne

Vi bistår Länsstyrelsen Skåne med vindkraftskompetens för deras potentialstudie för vindkraft som är en del av deras arbete med kommande Klimat- och Energistrategi.

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Gustafsson