Värdegrundsutveckling

Hur kan vi normkritiskt granska våra verksamheter?
Hur inkluderar vi alla?
Hur är värdegrundsarbetet kopplat till nationella, regionala och lokala riktlinjer som t.ex FNs konvention om barns rättigheter, ”Det öppna Skåne” (Skånes regionala utvecklingsstrategi), likabehandlingsplaner, implementering av HBTQ-perspektiv, genusperspektiv och andra intersektionella perspektiv i syfte att arbeta antidiskriminerande?

”Tillsammans är vi starkare – men vilka är vi?”

Värdegrundsutveckling

Startar upp och främjar utvecklingsarbeten i syfte att implementera perspektiv som speciellt beaktar etnicitet, kön och könsidentiteter, funktionalitet, sexualitet, religion och ålder.

Ger verksamheter normkritiska verktyg och process-stöd i syfte att utveckla värdegrundsarbetet med avstamp i diskrimineringsgrunderna.

En pilotutbildning i normkritiskt analysarbete erbjuds chefer/ ledare/ rektorer i halvdagsform under maj och september 2015

 

SåSant-Skåne! – ett stöd till skolors utveckling av undervisning med fokus på sexualitet, jämställdhet och likabehandling

 

Projektet utvärderades i mars 2014 med mycket goda resultat. SåSantmodellen hjälper skolor att tillsammans med sina elever ta fram en plan för innehållet i undervisningen och rusta skolan såväl organisatoriskt som kompetensmässigt att med ett normkritiskt arbetssätt skapa en hållbar struktur för återkommande kunskapshöjning.

SåSant– Skåne! bygger på Malmö stads mångåriga arbete med att utveckla skolors undervisning i sexualitet, jämställdhet och likabehandling inom ramen för projekt SåSant som drivits av Linda Leveau sen starten 2004. Insatserna i Malmö utvärderades 2012 och sex framgångsfaktorer för ett hållbart utvecklingsarbete ringades in dvs. ”SåSantmodellen” :

SåSant-modellen

SåSant-Skåne! är ett kunskapsspridningsprojekt vars syfte är att få fler kommuner att arbeta utifrån modellen och stärka arbetet med värdegrundsutveckling inom skolan.

SåSantmodellen Kommunförbundet Skåne 2015

Bloggbild 1

Nyckelpersoner

Fyra utbildningar i SåSants skolutvecklingsmodell har genomförts och utvärderats med mycket goda resultat. Utbildningarna ger nyckelpersonerna verktyg och kunskaper att själva processleda skolutveckling i linje med relevant forskning och utvärderad erfarenhet. En ny utbildning genomförs till hösten 2015!

En steg 2- utbildning erbjuds nyckelpersoner som är igång med sina skolutvecklingsprocesser och redo för att revidera sina processplaner för att ta arbetet vidare på respektive skola/ verksamhet. En ny utbildning genomförs till hösten 2015!

Nätverk

Efter avslutad utbildning samlas nyckelpersonerna i delregionala nätverk för att tillsammans stämma av med processplanerna och utvecklingsarbetets utmaningar. Nätverket håller oss uppdaterade på ny forskning och nya material. Vi tipsar varandra om nya arbetssätt och goda argument i det fortsatta arbetet med att utveckla skolans verksamhet gällande likabehandling, sexualitet och jämställdhet.

Material

SåSant har tagit fram flera material i syfte att stödja skolors arbete med att utveckla sitt värdegrundsarbete. Några av materialen kan laddas ner här:

Sexualitetskunskap digital rev

Sex i skolan stödmaterial

Kartläggningsmatris

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Linda Leveau