Förbundskansli

Så här är Kommunförbundet Skåne uppbyggt.

Kommunförbundet Skåne är en politiskt styrd medlemsorganisation där medlemmarna är de 33 skånska kommunerna.

Vårt kansli består av en basbemanning på cirka 20 personer som utgörs av förbundsdirektör, avdelnings- och enhetschefer, ekonomi, HR, kommuniktion och ett antal strateger. Totalt är vi cirka 80 medarbetare där resterande del av personalstyrkan är kopplad till någon form av projekt eller samverkansavtal.

Org 2017 med pol svart

Klicka på respektive avdelning för att se vilka arbetsområden de verkar inom!

Energikontoret Skåne

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Läs mer

Hälsa och social välfärd

Vi arbetar brett inom de områden som ryms inom socialtjänst, vård och omsorg samt folkhälsa. Fokus på utveckling inom områdena äldre, funktionshinder, hjälpmedel, barn och unga, missbruk och beroende samt FoU Välfärd.

Läs mer

Lärande och arbetsliv

Vi arbetar med utbildnings- och sysselsättningsfrågor genom hela livet. Från förskola och gymnasieskola till vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor, validering och integration.

Läs mer

Samhällsutveckling

Avdelningen Samhällsutveckling ansvarar för frågor som handlar om platsen där vi lever, bor och verkar. Vi arbetar inom områdena ”Planera, bygga och bo”, ”Politik och påverkan”, ”EU-och internationella frågor”, ”Digitalisering”, ”Forskningssamverkan” och ”Individens fria tid”- varunder kultur-, fritids- och idrottsfrågor har sina givna platser såväl som frågor som berör den idéburna sektorn.

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi