Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne är de 33 skånska kommunernas intresseorganisation. Vi har uppdraget att vara en röst i relation till region och stat, ha fokus på arbete där det skapar värde att vara 33 kommuner och att främja samverkan mellan kommunerna. Arbetet sker i nära dialog och med förankring hos kommunledningarna och strategiska nätverk.

Som remissinstans

Vi agerar remissinstans och skriver yttranden inom frågor som rör till kommunal verksamhet.

Genom våra nätverk får vi input till våra experter som skriver underlag som behandlas i respektive beredning innan det går vidare till styrelsen och kommunerna.

Som representant i nationella och internationella nätverk

Vi representerar Skåne i ett flertal nationella och även internationella nätverk. Där är vår främsta uppgift att hela tiden lyfta det skånska perspektivet och ta med senaste nytt hem till de skånska kommunerna.

Som förhandlingspart eller företrädare

Vi är företrädare för de skånska kommunerna i samverkansfrågor inom sjukvård som till exempel Hälso- och sjukvårdsavtalet.

Inom kommunal-regional utveckling

Kommunförbundet Skåne koordinerar insatser riktade till regional, nationell och internationell nivå rörande de största strategiska frågorna för de skånska kommunerna.

Vi representerar Skånes kommuner i Skånskt ledningsforum där Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne träffas på högsta beslutande nivå för att säkerställa att inte flera aktörer gör samma sak men även för att säkerställa att ingenting missas. Enligt samma princip sker regelbundna möten mellan presidierna i Kommunförbundet Skåne och Region Skåne.

På nationell och EU-nivå

Vi driver och utvecklar nya former för påverkansarbete riktat mot nationell och EU-nivå. Exempelvis arrangerar vi två gånger per år möten för Kommunförbundet Skånes politiker och de skånska riksdagsledamöterna. Det är ett viktigt forum för att få senaste informationen till Skåne och för att lyfta fram det som de skånska kommunerna tycker är viktigast.

Inom Greater Copenhagen and Skåne Committee

Inom samarbetet representerar vi främst de skånska kommunerna som själva inte har plats i styrelse och arbetsgrupper.

Vi har förtroendevalda eller tjänstepersoner i de flesta olika delarna av Greater Copenhagen-samarbetet för att säkerställa det skånska perspektivet i de frågor som samarbetet fokuserar på.

Läs mer här.

Vision, mål, syfte och värdegrund

Arbetet med att ta fram tydligare vision, mål och vision pågick under 2017. Under 2018 kommer vi att arbeta utifrån dem tillsammans med våra medlemmar, de skånska kommunerna.

Vision: Tillsammans är vi starkare

Visionen speglar vårt sätt att arbeta tillsammans med våra medlemmar, att hitta samarbeten och att skapa mötesplatser för att lära av varandra och sprida goda exempel. Det stärker också Skåne som helhet.

Mål: Genom flexibelt och långsiktigt arbete bidra till kommunernas måluppfyllelser, kompetens- och kunskapsutveckling

Genom vårt mål vill vi att Kommunförbundet Skånes arbete ska leda till positiva effekter på flera nivåer för kommunerna i Skåne. Genom vårt stöd, projekten vi driver för eller tillsammans med kommunerna och den omvärldsbevakning och kompetensutveckling vi bedriver vill vi påverka såväl organisationen i stort som de förtroendevalda och tjänstepersonerna i kommunen.

Syfte: Främja kommunernas utveckling i en ständigt föränderlig och komplex framtid

Vår roll är att vara ett stöd i kommunernas utveckling där vi kan och ska identifiera trender, informera och stötta kommunerna  så att de står väl rustade inför framtiden.

Värdegrund: All vår verksamhet genomsyras av professionalitet, öppenhet, respekt och engagemang både externt och internt

Vår värdegrund ligger till grund för sättet vi arbetar på och hur vi agerar i förhållande till alla personer vi möter.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi