Skrivelse om riktade statsbidrag inom skolområdet

Kommunförbundet Skåne har genomfört en utredning för att analysera hur de skånska kommunerna påverkas av riktade statsbidrag inom skolområdet. Rapporten inkluderar ett förslag på fortsatt arbete kring frågan.

Kommunförbundet Skånes styrelse beslutade vid sitt sammanträde 2019-09-20 att ge beredningen för kommunalekonomiska frågor i uppdrag att se över hur kommunerna påverkas av riktade statsbidrag till skolområdet samt att föreslå fortsatt arbete kring frågan. Den samlade utgångspunkten var att statsbidragen till skolområdet är många, de motverkar varandra och kriterierna är vaga. Kommunerna efterfrågar mer generella statsbidrag.

Utredningen är genomförd med hjälp av de skånska kommunernas ekonomichefer/ekonomidirektörer.

Utredningens samlade bedömning av de generella statsbidragen inom skolområdet, med utgångspunkt från de svar som inkommit från de skånska kommunerna, är följande:

  • De riktade statsbidragen inom skolområdet är alldeles för många.
  • Det tar i många fall alldeles för lång tid att söka, följa upp och återredovisa statsbidragen, vilket gör att många kommuner låter bli att söka.
  • Verksamhetsstyrningen försvåras i många fall av de riktade statsbidragen.
  • Många kommuner bygger kortvarigt upp en verksamhet utifrån kriterierna i statsbidragsansökan som inte alltid går hand i hand med kommunernas egna prioriteringar av verksamheten.
  • Generella statsbidrag är något flertalet kommuner föredrar.

Kommunförbundet Skånes styrelse har översänt nedan rapport till regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för kännedom.

Skrivelse till SKR och regeringskansliet riktade statsbidrag inom skolområdet

Publicerad:

Sidansvarig

Björn Sjölin

Skriv en kommentar