Skånes Energiting 2019 engagerade bred publik

Skånes största mötesplats för energibranschen, Skånes Energiting 2019 samlade företag, organisationer och myndigheter under tisdagen den 4 juni. Under dagen fick besökarna lyssna till inspirationsföreläsningar, diskutera mer ingående frågor under kortare seminarier och framför allt knyta kontakter och dela med sig av idéer. Utmaningarna för energibranschen är stora och kräver samverkan. Energitinget är en viktig mötesplats för att inspirera och ge verktyg för förändring och föra Skåne som region vidare i arbetet mot ett hållbart samhälle.

Dagen i korthet:

Effektutmaningen från del av global trend till lokal verklighet

Saira Alladin, regionchef på Sweco och årets kraftkvinna 2018 inledde dagen. Vi står inför stora förändringar inom energibranschen och behöver vara förberedda inför detta både privat och i arbetetslivet. Globala trender omformar vår värld; snabb teknikutveckling, urbanisering, hållbarhet, energiomställning och elektrifiering. Detta kräver flexibilitet och framtidssäkrade energikällor.

Att skilja på effektbrist och kapacitetsbrist

Ibland kan begreppen effektbrist och kapacitetsbrist blandas ihop, men de skiljer sig åt. Effektbrist är när efterfrågan på el är större än utbudet. Det sker oftast under kortare tider, till exempel vid en köldknäpp ute eller på morgonen när både företag och hushåll vill använda el samtidigt. Balansen mellan produktion och konsumtion hinns helt enkelt inte med. Vid kapacitetsbrist är det fullt i elnätet. Vi har elnät som inte har kapaciteten att överföra tillräckligt mycket el. De föråldrade kraftledningarna i vårt stamnät är ett problem som behöver åtgärdas.

Jämlikhet och mångfald en framgångsfaktor för framtidens team

Hur ska vi få en jämställd energibransch? Budskapet från Saira är enkelt – jobba med frågan! Idag finns det en obalans och skillnader inom branschen. För att ändra på detta behövs utbildning till både medarbetare och chefer. Sätt mål för arbetet och jobba med såväl kultur som rekrytering, till exempel vilken jargong finns på arbetsplatsen och hur arbetar vi med rekrytering av chefer? Swecos jämställdhetsarbete i energisektionen har lett till en trivsammare arbetsmiljö och resulterat i halverad personalomsättning.

Digitalisering – en drivkraft och möjliggörare

Digitalisering och datadrivet kraftsystem kommer att vara avgörande och en framgångsfaktor i vårt fortsatta energiarbete. Saira delade med sig av exempel på vad vi kan göra för ett fortsatt lyckat energiarbete:

· Var flexibla och snabbrörliga, både som företag och individer.

· Utveckla chefer och ledare. De behöver ha förmågan att leda förändring.

· Bygg en innovationsfrämjande kultur.

· Gör något på ett annorlunda sätt än vad du gjorde igår!

· Samarbeta mer med andra företag för att klara omställning.

· Utbilda fler personer än vad vi har nytta av inom vår egen organisation. Det är tillsammans som vi löser kompetensbristen.

· Hitta resurser på ett bredare sätt, arbeta aktivt med ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

· Allt är möjligt – bara man har rätt inställning!

Lyssna på en kort intervju med Saira Alladin:

Saira Alladin på Skånes Energiting 2019 from Kommunförbundet Skåne on Vimeo.

Klimatsäkring – ur ett globalt och lokalt perspektiv

Markku Rummukainen, klimatforskare och professor vid Lunds universitet och senare Johannes Elamzon, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Skåne föreläste om klimatsäkring i Skåne ur ett globalt respektive lokalt perspektiv.

Klimatet förändras och vi påverkas. Vi behöver därför minska vår påverkan och påverkan på oss, och vi behöver göra det i en snabbare takt. Att hantera klimateffekterna, minska utsläppen och beslut i närtid är avgörande för ett framgångsrikt arbete med klimatsäkring.

Sverige är bland de bästa i världen med att minska utsläpp inom landets gränser. Men för att nå uppsatta klimatmål behöver vi arbetar mer effektivt för en fortsatt utsläppssänkning där transport, energi och konsumtion har en betydande del.

Framtiden är inte vald än. Men viktiga val görs hela tiden.

Lärande exempel och inspiration

Under eftermiddagen arrangerades tre olika arenor med olika teman där besökarna fick ta del av goda exempel från andra och mer ingående reflektera kring olika teman: effektiva exempel, effekt i elnätet och effektiva nätverk.

Dagen avslutades med en inspirationsföreläsning med Johan Ehrennberg, journalist och entreprenör. Med rubriken ”Hoppet” gav Johan publiken intressanta tankeställare och inte minst idéer och praktiska exempel på hur vi kan hantera klimatkrisen.

Tankar från Skånes Energiting 2019 from Kommunförbundet Skåne on Vimeo.

Publicerad:

Skriv en kommentar