Sammanfattning av styrelsemötet 6 december

Den 6 december träffades styrelsen för årets sista styrelsemöte. Bland annat diskuterades medlemsdialog och översyn av förbundet, avyttring av ägardel i Business Region Skåne och Regional utvecklingsstrategi. Nästa styrelsemöte är den 7 februari 2019.

Medlemsdialog – översyn av Kommunförbundet Skåne

Vad önskar medlemmarna få ut av sitt kommunförbund? Det har en extern konsult utrett under hösten. Rapporten visar att majoriteten av medlemmarna ser ett stort behov av ett kommunförbund i Skåne och att den interkommunala samverkan behöver utvecklas. Påverkansarbete och att stärka de skånska kommunernas intressen lyfts också som viktigt för förbundet att arbeta vidare med. Att hantera upphandlingar och tillhandahålla expertfunktioner är också önskemål som många kommuner önskar att förbundet fortsätter arbeta med. Samordning av Skånes kommuner i förhandlingar med Region Skåne och statliga myndigheter lyfts också som positivt samt att vara ett forum för nätverk och erfarenhetsutbyte med kompetensutvecklande insatser för medlemskommunerna.

Det som medlemskommunerna vill utveckla är en starkare koppling och kommunikation mellan förbundsstyrelse och medlemskommuner samt att utöka dialogen med kansliet. Högsta kommunledningar bör också engageras mer i förbundets arbete.

Rapporten har identifierat en rad utvecklingspunkter och ger rekommendationer på hur verksamheten kan utvecklas. Presidiet Patric Åberg (M), Leif Sandberg (C) och Johan Andersson (S), har nu fått i uppdrag av styrelsen att tillsammans med de fyra största ägarkommunerna (Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad) arbeta vidare med hur verksamheten kan utvecklas. Detta arbete kommer att starta omgående.

Kommunförbundet Skåne avyttrar sin del i Business Region Skåne

Förbundets ägardel är liten i Business Region Skåne vilket innebär mindre möjlighet att påverka det som sker i bolaget. Styrelsen beslutade vid sammanträdet att förbundets ägardel i Business Region Skåne ska avyttras. Förbundet kommer nu tillsammans med Region Skåne att utveckla en modell för hur kommuner fortsättningsvis ska ges möjlighet att vara en del av Business Region Skåne.

Regional utvecklingsstrategi, RUS

En samlad röst för Skånes kommuner är viktigt för att lyfta kommunernas gemensamma intressen. Förbundet kommer därför att skicka remissvar till Region Skåne på den Regionala utvecklingsstrategin. Alla kommuner i Skåne ges också möjlighet att enskilt skicka in remissvar utifrån sina egna perspektiv.

Kontakt

Patric Åberg (M), ordförande Kommunförbundet Skåne
Telefon: 0709- 53 60 95

Publicerad:

Skriv en kommentar