Åtgärdsförslag presenterades för arbetsmarknadsministern

Kommunförbundet Skåne presenterade idag en rad åtgärder som krävs för att de skånska kommunerna ska klara av det utökade ansvaret kring arbetsmarknadsinsatser. Bland annat ersättningar för ökade kostnader, ökad delaktighet, tydligare uppdrag till kommunerna och fortsatt dialog.

Kommunförbundet Skånes ordförande Patric Åberg (M) och 2:e vice ordförande Johan Andersson (S) har träffat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i Stockholm. På mötet diskuterades Arbetsförmedlingens pågående reformering och konsekvenserna det innebär för de skånska kommunerna och kommuninvånarna.

Eva Nordmark menade att regeringen har varit tydlig till Arbetsförmedlingen att myndigheten inte får dra sig tillbaka från kommunerna innan nya lösningar är på plats. Det lokala samarbetet måste fungera väl och samtalen behöver fortsätta.

Patric Åberg, ordförande markerade tydligt att kommunerna nu vittnar om att så inte är fallet, Arbetsförmedlingen är frånvarande och kostnaderna landar på kommunerna. Detta är ett glapp som kommunerna behöver bli ersatta för.

Kommunförbundet Skåne vill se följande åtgärder:

 • Kommunerna måste ersättas för de kostnadsökningar som uppstår under reformperioden
  Staten har ansvar för arbetsmarknadsinsatser och bör också ta ansvar för de ekonomiska konsekvenser som är en följd av Arbetsförmedlingens kraftigt reducerade budget och pågående reformering.
 • Kommunerna bör vara mer delaktiga i reformarbetet och i arbetsmarknadspolitiken som helhet
  All erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsinsatser i kommunerna, i nära kontakt med invånarna och det lokala arbetslivet, behöver tas tillvara. Kommunerna är nyckelaktörer i arbetet och behöver ses så även av Arbetsförmedlingen.
 • Kommuner ska kunna vara samordnare och utförare av arbetsmarknadsinsatser
  Kommunerna tvingas idag, utan något formellt uppdrag eller finansiering, ta ansvar för uppdrag som i grunden är statliga. De kommuner som vill ska kunna ta en aktiv och formaliserad roll i arbetsmarknadspolitikens lokala genomförande, både avseende rollen som samordnare för individers insatser och som utförare. Staten behöver erkänna och befästa kommunernas roll genom ett tydligt uppdrag, mandat och medföljande finansiering.
 • Ett ställningstagande om Arbetsförmedlingens medverkan i ESF-projekt behövs omgående
  De skånska kommunerna går miste om mycket viktiga utvecklingsmedel när Arbetsförmedlingen inte kan vara medfinansiär/ projektpartner i ESF Sydsveriges utlysningar. Det kan ge stora konsekvenser för individer, samhälle, kommunernas ekonomi och kompetensförsörjningen. Kommunförbundet Skåne vill därför se ett förtydligande om Arbetsförmedlingens medverkan i pågående och kommande ESF-projekt.
 • Kommunförbundet Skåne vill ha en fortsatt dialog med Arbetsmarknadsministern
  Kommunförbundet Skåne har bjudit in arbetsmarknadsministern till Skåne i samband med Välfärdskonferensen 6–7 februari för att tillsammans med Skånes 33 kommunstyrelseordföranden fortsätta samtalen om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken.

Under besöket i Stockholm träffar vi även de skånska riksdagsledamöterna för att diskutera den här och andra frågor som är av vikt för de skånska kommunerna. Vi träffar även våra motsvarigheter i storstadsregionerna, Göteborgsregionen och Storsthlm, för att diskutera detta och vad vi har för fortsatta gemensamma möjligheter och utmaningar.

Publicerad:

Skriv en kommentar