Nyheter från KFSK

Vi söker en erfaren upphandlare

Vill du göra stora och komplexa upphandlingar samt vara med och utveckla Kommunförbundet Skånes upphandlingsverksamhet? Kommunförbundet Skåne driver en mängd upphandlingar, såväl för våra medlemskommuner som internt inom förbundet. Värdet på genomförda upphandlingar är ungefär 2 miljarder kronor per år. Upphandlingsarbetet sker i nära samverkan med de skånska kommunerna och våra sakkunniga på förbundet.

Publicerad: 29 juni, 2020Sidansvarig: Henrik Jönsson

Läs mer

Skrivelse om riktade statsbidrag inom skolområdet

Kommunförbundet Skåne har genomfört en utredning för att analysera hur de skånska kommunerna påverkas av riktade statsbidrag inom skolområdet. Rapporten inkluderar ett förslag på fortsatt arbete kring frågan.

Publicerad: 25 juni, 2020Sidansvarig: Björn Sjölin

Läs mer

18 av Skånes kommuner agerar tillsammans för fossilbränslefrihet

18 skånska kommuner samlas just nu kring ett gemensamt mål – att bli fossilbränslefria. I rapporten Tillsammans agerar vi redovisar kommunerna hur det har gått hittills. Flera kommuner har sparat pengar genom sina satsningar på fordonsflotta och resande, andra ligger i planeringsstadiet.

Extra viktigt med hembesök inom barnhälsovården i en förändrad vardag

I mars såg barnhälsovården en tillfällig nedgång i besöksstatistiken pga oron kring pandemin. Men projektet Växa Tryggt – föräldraskapsstöd i samverkan fortgår som vanlig för att ge de deltagande familjerna kontinuitet och fortsatt stöd i föräldraskapet. Besöken kompletteras med att ansvarig BHV sjuksköterska säkerställer en miljö med låg smittorisk.

Publicerad: 7 maj, 2020Sidansvarig: Johannes Nilsson

Läs mer

Kommunförbundet Skåne blir Skånes Kommuner

Sedan 2019 pågår ett omtag av Kommunförbundet Skåne. Nu har förbundets styrelse tagit beslut om nytt uppdrag och namnbyte. Ett tydligare uppdrag och namnbyte är de första stegen för ett förbund som kan vara en samlad kraft och enad röst för Skånes kommuner.

Publicerad: 7 april, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

Staffanstorps kommun positiva till att vara kvar i Kommunförbundet Skåne

Staffanstorps kommun ser positivt på de förändringar som sker i förbundet. Förutsatt att de förändringar som diskuteras även beslutas av styrelsen vill de vara kvar som medlemmar i Kommunförbundet Skåne. Det är de båda ordförandena Christian Sonesson (M) Staffanstorps kommun och Patric Åberg (M) Kommunförbundet Skåne överens om i en gemensam avsiktsförklaring.

Publicerad: 31 mars, 2020Sidansvarig: Magnus Nurmi

Läs mer

EU frigör regionala medel för att hantera coronakrisen

EU vidtar nu snabba åtgärder för att få fram medel för att motverka effekterna av coronapandemin. Medlen ska användas för att stärka sjukvården och stödja små och medelstora företag, kortsiktiga arbetsmarknadsprogram och samhällsbaserade tjänster.

Publicerad: 31 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Fokus på skolnärvaro när Skånes kommuner samlas

Gymnasieutbildning är idag en förutsättning för att få ett arbete men i Skåne är det varje år över 2000 ungdomar som lämnar grundskolan utan behörighet till ett nationellt program på gymnasiet. Skolnärvaro är en viktig förutsättning för att lyckas i skolan. Den 8 oktober arrangeras konferensen Fokus Skolnärvaro.

Publicerad: 27 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Så minskar glappet mellan utbildning och arbetsliv

En bra yrkesintroduktion för de som inte har någon erfarenhet av socialsekreteraryrket efterfrågas ute i kommunerna. Därför erbjuds regionala introduktionsutbildningar som syftar till att minska glappet mellan socionomutbildningen och arbetet i den sociala barn- och ungdomsvården.

Publicerad: 23 mars, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer