Externa nätverk

Här listar vi de nätverk som vi ingår i men inte driver själva.

BBIC - Samordnarträff med Socialstyrelsen

Två gånger per termin träffas samtliga av landets BBIC-samordnare tillsammans med Socialstyrelsen. Träffarna syftar till ett informationsutbyte där BBIC-samordnarna får ta del av information som ska spridas till nätverken/kommunerna, men också där Socialstyrelsen får ta del av information/frågeställningar som uppkommit i nätverken/kommunerna. Vartannat tillfälle är de regionala utvecklingsledarna BoU och SKL med. Då diskuteras frågor som berör hela den sociala barn- och ungdomsvården.

Kontaktperson: Saera Khan

BoU/BBIC-nätverket

Nationellt nätverk för BBIC-samordnare och utvecklingsledare.

Kontaktperson: Saera Khan

Hjälpmedelschefer, nationellt nätverk

Det nationella nätverket för hjälpmedelschefer m fl är ett nätverk under Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet med nätverket är bland annat att skapa en mötesplats som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och personlig stimulans samt skapa möjlighet att överföra kunskaper om erfarenheter av framgångsrika verktyg för strategiskt arbete inom området välfärdsteknologi och hjälpmedel. Nätverket anordnar bland annat den nationella årliga Hjälpmedelskonferensen. Nätverket träffas vid 3-4 tillfällen per år.

Kontaktperson och representant från Kommunförbundet Skåne

Mats Renard

Skånesamverkan mot droger - SMD

SMD-Skånesamverkan mot droger är en regional samverkansgrupp som samordnads av Länsstyrelsen i Skåne län. I samverkansgruppen finns representanter från Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Polismyndigheten, Tullverket och Kriminalvården. Syftet med gruppen är att samverka över myndighets- och organisationsgränserna för att uppnå målen i den nationellt antagna strategin för ANDT-politiken. Under 2016 har en lägesrapport av arbetet utifrån ANDT-strategin tagits fram i gruppen och arbetet med en gemensam plan kommer att fortsätta nästa år.

Kontaktperson
Malin Gunnarsson

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi