Externa nätverk

Här listar vi de nätverk som vi ingår i men inte driver själva.

BBIC - Referensgruppsmöten

Tre gånger per år träffar BBIC-samordnaren BBIC-ansvariga chefer i Skånes kommuner. Syftet med dessa möten är att återkoppla det som dittills har skett inom ramen för uppdraget och implementeringen av BBIC, men också för att planera inför det kommande arbetet. På mötena återger BBIC-samordnaren också väsentlig information från Socialstyrelsen, samt tar upp andra relevanta frågor som uppkommit i nätverken.

Kontaktperson: Saera Khan

BBIC - Samordnarträff med Socialstyrelsen

Två gånger per termin träffas samtliga av landets BBIC-samordnare tillsammans med Socialstyrelsen. Träffarna syftar till ett informationsutbyte där BBIC-samordnarna får ta del av information som ska spridas till nätverken/kommunerna, men också där Socialstyrelsen får ta del av information/frågeställningar som uppkommit i nätverken/kommunerna. Vartannat tillfälle är de regionala utvecklingsledarna BoU och SKL med. Då diskuteras frågor som berör hela den sociala barn- och ungdomsvården.

Kontaktperson: Saera Khan

BoU-nätverket

Nationellt nätverk för utvecklingsledare socialtjänst barn och unga.

Kontaktperson: Kicki Lööf

BoU/BBIC-nätverket

Nationellt nätverk för BBIC-samordnare och utvecklingsledare.

Kontaktperson: Kicki Lööf

BSFI-nätverket

Barn som far illa-nätverket

Kontaktperson: Kicki Lööf

EU – EIP on AHA Action Group A2

Huvudsyftet med A2 är att minska fall och fallskador bland äldre genom att se till att ny teknik kommer ut på marknaderna snabbare, kopplar forskning till innovation och stärker upphandlingsprocesserna. Gruppen stöder också regionala program för tidig diagnos och förebyggande av fall samt är ett bra forum för att dela erfarenheter och hitta gemensamma projekt och projektpartners.

Inom A2 samlas över 100 organisationer, allt från regionala och nationella förvaltningar, lokala myndigheter, forskningscentra, akademier, små och medelstora företag och storindustri från hela EU.

Kontakt: Daniel Smedberg

Läs mer

Forskarnätverk

Linne universitetet, FoU Malmö, Lunds Universitet etc.

Kontaktperson: Nicolina Fransson

Hjälpmedelschefer, nationellt nätverk

Det nationella nätverket för hjälpmedelschefer m fl är ett nätverk under Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet med nätverket är bland annat att skapa en mötesplats som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och personlig stimulans samt skapa möjlighet att överföra kunskaper om erfarenheter av framgångsrika verktyg för strategiskt arbete inom området välfärdsteknologi och hjälpmedel. Nätverket anordnar bland annat den nationella årliga Hjälpmedelskonferensen. Nätverket träffas vid 3-4 tillfällen per år.

Kontaktperson och representant från Kommunförbundet Skåne

Mats Renard

Kommunalt barnrättsnätverk - SKL

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samordnar ett kommunalt nätverk för att stärka barnets rättigheter.

Målgrupp: Personer som arbetar med barnets rättigheter mot hela sin kommun (SKL har definierat förutsättningar för deltagande).

Nätverket träffas två gånger om året, två dagar, på SKL. Kommunförbundet Skåne och några skånska kommuner är representerade i nätverket.

Ansvarig samordnare: Elizabeth Englundh, Sakkunnig Barnets rättigheter, SKL

Kontaktperson och representant från Kommunförbundet Skåne
Ingela Sjöberg

LIKA - Värderingsverktyg för digitalisering inom socialtjänsten

Nationell grupp för utbyte av erfarenheter och dialog om LIKA socialtjänsten. LIKA är ett självskattningsverktyg för att ta tempen på det egna arbetet inom vård, omsorg och socialtjänst i kommunen.

Kontakt: Daniel Smedberg

Läs mer

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S)

Syftet med NSK-S är att på nationell nivå påverka och bidra till en långsiktig utveckling av en evidensbaserad praktik och kunskapsstyrning genom att samordna ett urval av strategiska frågor. NSK-S ska underlätta dialog mellan huvudmän inom socialtjänst, samt mellan huvudmännen och de kunskapsstyrande myndigheterna.

Nationellt FoU välfärd nätverk

Intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet.

Kontaktperson: Nicolina Fransson

Nätverk för forskningscirklar- Delaktighet och medskapande för barn och unga

 

Kontaktperson: Kicki Lööf

Regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling i socialtjänsten (RSS)

De regionala stödstrukturerna är utformade utifrån förutsättningarna i respektive län och ska: kunna försörja kommunerna och landstingens verksamheter med ett praktiskt verksamhetsstöd,, medverka till att skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik i hela socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård, vara en arena för lokala och regionala politiska prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet, vara en dialogpart gentemot den nationella nivån i frågor som rör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning och utgöra ett utvecklingsstöd för implementering av ny kunskap, till exempel nationella riktlinjer och nya metoder.

Kontaktperson: Nicolina Fransson

Samverkansgrupp för barn som försvinner

Deltagare; Länsstyrelsen Skåne, Migrationsverket, Polismyndigheten, Kommunförbundet Skåne, Malmö stad, Trelleborgs kommun, Rädda Barnen, överförmyndarenheten. En del av Regional Överenskommelse för Skåne län för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering RÖK.

Kontaktperson: Nicolina Fransson

Skånesamverkan mot droger - SMD

SMD-Skånesamverkan mot droger är en regional samverkansgrupp som samordnads av Länsstyrelsen i Skåne län. I samverkansgruppen finns representanter från Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Polismyndigheten, Tullverket och Kriminalvården. Syftet med gruppen är att samverka över myndighets- och organisationsgränserna för att uppnå målen i den nationellt antagna strategin för ANDT-politiken. Under 2016 har en lägesrapport av arbetet utifrån ANDT-strategin tagits fram i gruppen och arbetet med en gemensam plan kommer att fortsätta nästa år.

Kontaktperson
Malin Gunnarsson

SUB-nätverk

Projekt/styrgrupp för forsknings- och utvecklingsarbete avs barn med svåra beteendestörningar.

Kontaktperson: Kicki Lööf

Sveriges Gerontologiska Sällskap

Sveriges Gerontologiska Sällskap är en rikstäckande förening för alla som är intresserade av gerontologi. Föreningens målsättning är att främja forskning om åldrande och äldre, och att stärka gerontologins ställning i samhället.

Kontakt: Daniel Smedberg

Läs mer

Sydsvenska nätverket för suicidprevention

Kontaktpersoner:

Jeanette Heilmann och Jenny Hellstrand

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi