Nätverk

Här hittar du information om alla de olika nätverk som Kommunförbundet Skåne driver eller är del av.

Kommunförbundet Skåne driver ett flertal nätverk inom en mängd olika områden. Stort fokus vid dessa nätverksträffar ligger på erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Här träffas kollegor från våra medlemskommuner för att dela erfarenheter, positiva och negativa, för att utvecklas och lära av varandra.

Nätverken fungerar på olika sätt, vissa är operativa och vissa är mer strategiska. I regel träffas nätverken 2-4 gånger per år.

Klicka på respektive rubrik för mer information.

Antagningsnätverk gymnasiet

Kontakta Nils Pihlsgård för mer information.

Samverkansrådet AME/Vux

Samverkansrådet AME/Vux är ett samverkansforum för kommunala tjänstepersoner. Rådet består av fyra hörnrepresentanter för
arbetsmarknadsenheter och fyra hörnrepresentanter för vuxenutbildning. Rådets möten föregås av samverkansmöten mellan respektive hörns kommuner.

För mer information kontakta:

Jenny Strand (arbetsmarknad) och Jan Nilsson (vuxenutbildning)

ASI Regionalt nätverk för chefer

Nätverket består av chefer från Socialtjänstens missbruksenheter och träffas två gånger per år. Vid träffarna arbetar gruppen med aktuella frågor som rör ASI och missbruksområdet i stort. En del av träffen innehåller alltid omvärldsbevakning.

Kontakta Malin Gunnarsson för mer information.

ASI Regionalt nätverk för kontaktpersoner

Nätverket består av en socialsekreterare från varje kommun som ingår i ASI i Skåne och nätverket träffas två gånger per år. Vid träffarna arbetar gruppen med aktuella frågor som rör ASI och missbruksområdet i stort. En del av träffen innehåller alltid omvärldsbevakning.

Kontakta Malin Gunnarsson för mer information.

Barnrättsforum Skåne

En regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne.

Medverkande: regionala aktörer (fasta) och kommunrepresentanter (ambulerande). Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Lunds Universitet, Malmö Universitet, Region Skåne, Nätverket Idéburen sektor Skåne samt Helsingborgs stad, Höganäs kommun, Lunds kommun, Malmö stad och Simrishamns kommun.

Kommunförbundet Skåne har samordningsansvar och bjuder in till två träffar per termin.

Kontaktperson Carina Lindkvist

Läs mer

Barnrättsstrateger i Skåne

Målgrupp: 258 utbildade barnrättsstrateger (2012-2018)

Nätverket inbjudes till en träff per termin i olika kommuner i Skåne. Ansvariga för innehållet på träffarna: alternerande värdkommun och Barnrättsforum Skåne.

Innehåll: lärande exempel, kunskapspåfyllnad, senaste nytt från nationell, regional och lokal nivå samt erfarenhetsutbyte.

Läs mer om Barnets rättigheter i Skåne
Läs mer på Barnrättskompassen – en digital plattform för erfarenhetsutbyte

Kontakta Carina Lindkvist för mer information.

BBiC - nätverksmöten

Skåne är indelat i fyra nätverk; nordväst, nordöst, sydväst och sydöst. Kommunerna i respektive nätverk träffas tillsammans med BBIC-samordnaren för att utbyta information och erfarenheter på regional nivå, men också för att BBIC-samordnaren ska delge information från och inhämta information till Socialstyrelsen. Nätverken träffas mellan 4-8 gånger per år. Från 1 januari 2017 arbetar nätverken också med fördjupningstema kopplade till BBIC.

Kontakta Saera Khan för mer information.

BBiC - referensgruppsmöten

Tre gånger per år träffar BBIC-samordnaren BBIC-ansvariga chefer i Skånes kommuner. Syftet med dessa möten är att återkoppla det som dittills har skett inom ramen för uppdraget och implementeringen av BBIC, men också för att planera inför det kommande arbetet. På mötena återger BBIC-samordnaren också väsentlig information från Socialstyrelsen, samt tar upp andra relevanta frågor som uppkommit i nätverken.

Kontakta Saera Khan för mer information.

BBIC - samordnarträff med Socialstyrelsen

Två gånger per termin träffas samtliga av landets BBIC-samordnare tillsammans med Socialstyrelsen. Träffarna syftar till ett informationsutbyte där BBIC-samordnarna får ta del av information som ska spridas till nätverken/kommunerna, men också där Socialstyrelsen får ta del av information/frågeställningar som uppkommit i nätverken/kommunerna. Vartannat tillfälle är de regionala utvecklingsledarna BoU och SKL med. Då diskuteras frågor som berör hela den sociala barn- och ungdomsvården.

Kontakta Saera Khan för mer information.

Beslutsstöd (insatser vid funktionsvariationer)

Syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och fortsätta utvecklingsarbetet av Beslutsstöd för arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter vid bedömning av insatser vid funktionsvaritioner exempelvis kring:

  • likvärdig dokumentation
  • likvärdigt arbetssätt/bedömning
  • likvärdigt arbetssätt för att tydliggöra patientens delaktighet

Nätverket träffas två dagar per år. En eller ett par kommuner, tillsammans med utbildningsledare/metodstödjare, Kommunförbundet Skåne, ansvarar och planerar för träffarna. Ansvaret som värd cirkulerar.

Kontakta Mats Renard för mer information.

Läs mer

Biogas Syd

Biogas Syd är ett nätverk som samverkar för biogas i södra Sverige. I nätverket deltar cirka 30 organisationer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning. Tillsammans arbetar vi för att främja produktion, distribution och användning av biogas.

Läs mer

Budgetnätverk

Nätverk för budgetekonomer/ controllers i Skånes kommuner.

Kontakta Björn Sjölin för mer information.

Bygglovshandläggare (Sydlov)

Kommunförbundet Skåne driver tillsammans med Länsstyrelsen Skåne ett nätverk för Skånes bygglovshandläggare samt bygglovsadministratörer och byggnadsinspektörer.

Kontakta Jesper Bergnordh för mer information.

Läs mer

Digitalisering

Nätverk för samverkan inom digitalisering.

Kontakta Niclas Clausenborg för mer information.

Ekosystemtjänster

Kommunförbundet Skåne bygger en kommuninitierad kunskaps- och forskningsnod kring ekossystemtjänster. Ett brett kommunnätverk har tillskapats med stöd från Region Skånes miljövårdsfond. Nätverket innefattar också skånska lärosäten och aktörer som Länsstyrelse och Region Skåne.

Läs mer

Energieffektivisering i små- och medelstora företag

Öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet, gå med i ett energieffektiviseringsnätverk och sänk företagets energianvändning!

Läs mer

Energirådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne nätverket för alla Skånes kommunala energi- och klimatrådgivare.

Läs mer

Energioptimeringsnätverk för kommunala lokaler och fastigheter

Få bättre översikt på energianvändningen i era fastigheter. Utbilda och engagera er driftpersonal att arbeta systematiskt, strukturerat och långsiktigt med energieffektivisering och få energikompetens som stannar kvar i organisationen. Gå med i nätverket, byt erfarenheter och sänk energianvändningen i era fastigheter.

Läs mer

Ekonomichefsnätverk

Nätverk för ekonomicheferna i Skånes kommuner.

Kontakta Björn Sjölin för mer information.

EU - Brysselnätverket

Brysselnätverket är Kommunförbundet Skånes nätverk för EU-samordnare/strateger eller annan resurs som ansvarar för EU-frågor. Nätverket bjuds in till ett antal träffar per år för att därigenom ge både Kommunförbundet Skånes EU-enhet och kommunrepresentanterna möjlighet att fånga upp tankar, idéer och förslag från varandra samt informera om stort och smått både från Skåne och i Bryssel.

Kontakta Johanna Haward eller Kristina Jauhianen Larsson för mer information.

Läs mer

EU - Strategiska EU-nätverket

Syftet med nätverket är att agera som en mötesplats för ett stort antal skånska aktörer där man kan utbyta information, diskutera strategiskt viktiga frågor för Skåne samt framtida samarbetsmöjligheter.

Kontakta Johanna Haward eller Kristina Jauhianen Larsson för mer information.

Läs mer

Fastighetschefer

Nätverket för fastighetschefer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av fastighetschefer och motsvarande personer i kommunerna.

Kontakta Jesper Bergnordh för mer information.

Läs mer

Förvaltningschefer utbildning

Kontakta Nils Pihlsgård för mer information.

Geodatasamverkan Skåne

Geodatasamverkan Skåne är ett nätverk för de som är verksamma inom Geodata-området i Skånes kommuner. Dessa personer är de som ansvarar för mätning och kartläggning av vår fysiska miljö. Nätverket syftar till stärkt samordning, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för de verksamma tjänstepersonerna.

Kontakta Jesper Bergnordh för mer information.

Läs mer

Handläggare av bostadsanpassningsbidrag

Nätverket består av handläggare av bostadsanpassningsbidrag i de skånska kommunerna och kommuner i Blekinge. Syftet med nätverket är att erbjuda ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte och samordnings- och utvecklingsarbete. Nätverket träffas två gånger per år.

 

Kontakta Mats Renard för mer information.

HSA- och SITHS-administratörer

Nätverk för HSA- och SITHS-administratörer

Kontakta Ottie Andersson för mer information.

Integration - Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne arrangerar Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration. Målgruppen är kommunala chefer och strateger, samt övriga kommunala tjänstepersoner som arbetar strategiskt med frågorna.

Läs mer

Integrationsrådet

Mer information: Jenny Strand

Läs mer

IT-chefsnätverk

Nätverk för Skånes IT-chefer.

Kontakta Niclas Clausenborg för mer information.

Klimatsamverkan Skåne

Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ledorden är samsyn, samverkan och samordning – utan ny byråkrati.

Läs mer

Kommunala aktivitetsansvaret KAA

Kontakta Nils Pihlsgård för mer information.

Kommunala hjälpmedelschefer i Skåne

Nätverket består av kommunala hjälpmedelschefer eller personer med motsvarande funktion i kommuner med egen hjälpmedelsverksamhet. Syftet med nätverket är att erbjuda ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte och samordnings- och utvecklingsarbete. Nätverket träffas sex gånger per år.

Kontakta Mats Renard för mer information.

Kommunala hjälpmedelstekniker

Nätverket består av kommunala hjälpmedelstekniker. Syftet med nätverket är att erbjuda ett forum för dialog, erfarenhetsutbyte och samordnings- och utvecklingsarbete. Nätverket träffas fyra gånger per år.

Kontakta Mats Renard för mer information.

Kommundoktorandnätverk

Syftet med nätverket är att utbyta erfarenhet, diskutera gemensamma utmaningar och strategier för kommundoktorander.

För mer information kontakta Therese Jephson

Läkemedelsfrågor

Det har skett en nystart av det gamla nätverk som funnits kring Mas-representant till Läkemedelsrådet samt Dosgruppen. Dessa två grupper har slagits samman till en grupp under senhösten 2013. Information av vad gruppen arbetar med känns nödvändig att förbättra och göra tillgänglig för alla.

Läs mer

MAS/MAR

Nätverk för MAS/MAR i Skåne.

Kontakta Anna-Lena Fällman eller Mats Renard för mer information.

Miljöchefer

Nätverk för miljöcheferna i Skånes kommuner.

Läs mer

Miljösamverkan Skåne

Miljösamverkan Skåne är ett samarbete mellan kommunerna i Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen och Arbets- och miljömedicin vid Region Skåne. Samarbetet syftar till att effektivisera tillsynen inom miljö-och hälsoskyddsområdet samt inom livsmedelskontrollen.

Kontakta Elin Ulander för mer information.

Läs mer

Planerare

Under 2014 startade Kommunförbundet Skåne tillsammans med Skånes kommuner ett nätverk för planerare. Syftet med nätverket är att verka som en plattform skilt från andra regionala aktörer och diskutera frågor som verkar i planerarens arbetsvardag över kommungränser.

Kontakta Jesper Bergnordh för mer information.

Läs mer

Redovisningschefer

I november 2019 startar vi upp ett nätverk för redovisningschefer/motsvarande.

Mer information:
Björn Sjölin
Ekonomichef

Regional Samverkansgrupp Psykiatri

Mer information om Regional Samverkansgrupp Psykiatri via länken nedan.

Läs mer

Regionalt nätverk för familjecentraler i Skåne

I det regionala nätverk för familjecentraler ingår Kommunförbundet Skåne, fyra representanter för familjecentralerna i Skåne, Avdelning för hälso- och sjukvårdstyrning på Region Skåne samt Kunskapscentrum för Barnhälsovård i Skåne.
Det övergripande syftet med nätverket är att stödja och samordna det hälsofrämjande ut­vecklingsarbetet vid familjecentralerna i Skåne. Nätverket har till uppgift att identifiera utvecklingsbehov och stimulera utvecklingsprojekt i samverkan med lämpliga aktörer. Nätverket ansvarar också för att genomföra den årliga regionala FC-konferensen med fokus på kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte relaterat till det hälsofrämjande arbetet samt identifiering av gemensamma behov hos familjecentralerna.

Kontakta anna-maria.troedsson@kfsk.se  för mer information.

Regionalt nätverk för samordnare på familjecentraler

Samordnare på Skånes familjecentraler träffas för att utbyta information och erfarenheter på regional nivå, men också för att Kommunförbundet Skånes projektledare ska delge information från regional och nationell nivå. Nätverken träffas två gånger per år, en halvdag på våren och en heldag på hösten.

Kontakta anna-maria.troedsson@kfsk.se  för mer information.

Räddsam Skåne

Inom Kommunförbundet Skånes ram samordnar vi olika aktiviteter och verksamheter inom räddningstjänstområdet. Vi samordnar även vissa avtal och överenskommelser för kommunernas räkning. Årligen genomförs två konferenser för räddningschefer och samverkansparter inom ramen för Räddsam. I anslutning till dessa konferenser genomförs så kallade chefsmöten där formella beslut tas om sådana angelägenheter som räddningscheferna gemensamt kan och behöver besluta om för sin organisations räkning.

Kontakta Bo Persson för mer information.

Läs mer

Skånes vindkraftsakademi

Skånes vindkraftsakademi är ett nätverk för mer kunskapsutbyte om vindkraft i Skåne. På Energikontoret Skåne finns kansliet för föreningen Skånes vindkraftsakademi. Föreningen verkar för att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer inom vindkraftsområdet i Skåne.

Läs mer

Skånskt Bostadsnätverk

Skånskt bostadsnätverk är en arena för fortsatt samverkan och kunskapsutbyggnad – och en samlande kraft för att öka bostadsbyggandet i Skåne. Nätverket har initierats av Skånskt Ledningsforum – Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Kontakta Jesper Bergnordh för mer information.

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum

Kommunförbundet Skåne är aktivt både på politisk nivå och i arbetsgrupperna inom ramen för Skånskt Bredbandsforum.

Kontakta Peter Nilsson för mer information.

Läs mer

Socialchefsråd/nätverk

Socialchefsrådet är en grupp med tio förvaltningschefer från det sociala området i kommunerna med uppgift att fungera som resurspersoner och bollplank till oss på Kommunförbundet Skåne.

Kontaktperson: Carina Lindkvist

Läs mer

Solar Region Skåne

Solar Region Skåne drivs som en ideell förening med medlemmar från solenergiintresserade kommuner, företag, högskolor och privatpersoner i Öresundsregionen. Föreningen anordnar seminarier, studieresor, utbildningar, medlemsträffar och andra aktiviteter för att sprida kunskap om och öka användningen av solenergi i Skåne.

Läs mer

Strategiskt FoUI nätverk

Detta är ett nystartat strategiskt nätverk för kommunala tjänstepersoner med fokus på forskning, utvecklings- och innovationsfrågor (FoUI). Nätverket kommer fördjupa sig i gemensamma strategiska utmaningar med FoUI som inte nödvändigtvis är ämnes- eller förvaltingsspecifikt. Fokus är på utveckla och förbättra modeller och arbetssätt för kommunal FoUI verksamhet, dvs hur kommuner arbetar med FoUI och vad vi uppnår, eller strävar efter att uppnå genom detta arbetssätt. Målet är att nätverket ger ny kunskap om hur kommuner kan utveckla sitt FoUI-arbete för att  generera utveckling, högre kvalitet och bättre resultat. Målet är också att diskussionerna i nätverket tydliggör svårigheter och strukturella hinder som Kommunförbundet Skåne, tillsammans med er, bör lyfta till lärosäten och bidragsgivare.

För mer information kontakta Therese Jephson.

Säkerhet: Nätverk för krisberedskap, säkerhet och trygghet.

Nätverket för säkerhetschefer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av säkerhetschefer och motsvarande personer i kommunerna.

Kontakta Bo Persson för mer information.

Läs mer

Tekniska chefer/ samhällsbyggnadschefer

Nätverket för tekniska chefer och samhällsbyggnadschefer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av tekniska chefer, samhällsbyggnadschefer och motsvarande personer, vilket exempelvis inkluderar gatuchefer.

Kontakta Jesper Bergnordh för mer information.

Läs mer

Trafikingenjörer

Nätverket för trafikingenjörer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av trafikingenjörer och motsvarande personer i kommunerna.

Kontakta Jesper Bergnordh för mer information.

Läs mer

Upphandlade tjänster (IFO, VO och Handledning) nätverk för kontaktpersoner

Nätverket består i huvudsak av chefer och medarbetare inom IFO och VO från de kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg som ingått ett samverkansavtal med Kommunförbundet Skåne avseende upphandlingar och uppföljning av ramavtal inom IFO, VO och Handledning. Kommunförbundet Skåne är sammankallande 1-2 gånger om året.

Nätverket syftar till spridning, förankring och utveckling av Kommunförbundet Skånes arbete med upphandling samt kvalitetsuppföljning och förvaltning av avtalen.

Kontaktperson
Lina Sjöö

Upphandlade tjänster (IFO, VO och Handledning) referensgrupp

Nätverket består av 10 representanter från de kommuner i Skåne, Halland och Kronoberg som ingått ett samverkansavtal med Kommunförbundet Skåne avseende upphandlingar och uppföljning av ramavtal inom IFO, VO och Handledning.

Nätverket syftar till att tillsammans med kommunerna utveckla Kommunförbundet Skånes upphandlings- och uppföljningsarbete på ett sätt som gagnar kommunerna i så stor utsträckning som möjligt samt att tillhandahålla lättillgänglig information och en användarvänlig databas.

Kontaktperson
Lina Sjöö

Upphandlingsnätverk

Nätverk för upphandlingschefer/ansvariga i Skånes kommuner.

Kontakta Henrik Jönsson för mer information.

Utveckling av samverkan socialtjänst barn och unga - elevhälsa

Kontaktpersoner
Nils Pihlsgård

VA-chefer

Nätverket för VA-chefer syftar till att skapa en mötesplats och tillfällen att kollegor emellan utbyta erfarenhet och information inom ämnesområdet. Nätverket utgörs av VA-chefer och motsvarande personer i kommunerna.

Kontakta Jesper Bergnordh för mer information.

Läs mer

Vård- och omsorgscollege lokala processledare

Mer information: Gunilla Kajrup

Läs mer

Vård- och omsorgscollege regionala nätverk

Regionala nätverksträffar med vård- och omsorgslärare, vård- och omsorgsambassadörer, förstalinjechefer.

Mer information: Gunilla Kajrup

Läs mer

Vård- och omsorgscollege regional styrgrupp

Mer information: Gunilla Kajrup

Läs mer

Yrkes-sfi SYAA

Nätverk för studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare och arbetsmarknadssekreterare.

Mer information: Jan Nilsson

Läs mer

Yrkes-sfi utbildningsanordnarnätverk

Mer information: Jan Nilsson

Läs mer

Yrkes-sfi styrgrupp

Mer information: Jan Nilsson

Läs mer

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi