FoU Skolas regionala nätverk hösten 2018

Inom FoU Skolas regionala samverkansuppdrag genomförs under nästa läsår två stycken nätverk för olika yrkeskategorier på utbildningsområdet.

Till hösten fortsätter FoU Skolas regionala rektorsnätverk, som då genomförs för tredje gången. Några platser har blivit lediga och till dessa finns nu möjlighet att anmäla sig. FoU Skolas rektorsnätverk riktar sig till rektorsutbildade skolledare på grund- och gymnasieskolan som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper om skolledarskap. Nätverket har till syfte att organisera för lärande om vetenskapligt förhållningssätt samt erfarenhetsutbyte mellan rektorer från kommuner i alla Skånes hörn. Nätverket träffas vid sex tillfällen under läsåret och har 24 platser. Sista anmälningsdag 10 augusti 2018. Mer information och länk till anmälan finns här: Rektorsnätverk 2018-2019 inbjudan

I september startar också en ny samverkansform som vi valt att kalla Utvecklingsgrupper inom ramen för FoU Skola. Syftet med utvecklingsgrupperna är att organisera för fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte mellan personer som arbetar hos olika kommunala skolhuvudmän med förvaltningsövergripande uppdrag att utveckla skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Relevanta personalkategorier kan vara strategiska utvecklare, lektorer, utvecklingsledare med flera. Utvecklingsgrupperna leds av en professionell samtalsledare. Varje grupp består av 5-8 personer och kommer att träffas under fyra halvdagar mellan september och maj. Sista anmälningsdag 21 juni 2018. Mer info och länk till anmälan finns här: Utvecklingsgrupper FoU Skola 2018-2019

Publicerad:

Skriv en kommentar