”Det handlar om att väcka intresse och motivation hos ungdomarna”

Klippans kommun är en av fem deltagande kommuner i Griffin PlugIn. Projektet syftar till att fler unga kvinnor och män ska erhålla en gymnasieexamen så att de i förlängningen ska kunna kliva in på arbetsmarknaden. I Klippans kommun har hemligheten varit att i ett så tidigt skede som möjligt fånga individerna.

Mattias Säflund, projektledare för Griffin PlugIn i Klippans kommun, driver arbetet med unga och unga vuxna som varken arbetar eller studerar. För Kommunförbundet Skåne berättar Mattias om deras arbete i projektet.

– Vi arbetar för att få bättre koll och uppföljning på individer som varken arbetar eller studerar. Med bättre koll, kan vi också hjälpa de individer som hamnat i glappet med risk för utanförskap, säger Mattias.

Fånga in individerna i ett tidigt skede

– Jag skulle vilja säga att vi har fångat individerna i ett så tidigt skede som möjligt och därför är det ganska få individer som inte har identifierats. Vi har även uppmärksammat att mörkertalet är litet. Det handlar helt enkelt om att allting som görs mellan individerna och medarbetarna handlar om att väcka intresse och motivation hos ungdomarna.

Klippans kommun brottas med utmaningar

– Det som vi brottas med är att om vi har en individ som tidigt under ett läsår avbryter en gymnasieutbildning, måste hen hållas ”intresserad och aktiverad” för att komma in på en annan utbildning. Glappet mellan avhoppet och den nya utbildningen är minst sagt en utmaning.

För att tampas med utmaningen har Klippans kommun bra aktiviteter och bra utbildningar, praktikplatser, arbetar med motiverande åtgärder och får individerna att skapa bra realistiska planer för framtiden som gör att man kan ha en aktivitetsgång.

Sedan juni 2017 har Griffin Plugin adderat målgruppen 25 – 29 åringar i projektet. I Klippans kommun ser man arbetet med att identifiera gruppen och deras behov, som ett första steg i arbetet med 25 – 29 åringarna.

– Det gäller att hitta en individuellt anpassad åtgärd efter individens behov. För 25 – 29 åringar är det inte en gymnasieutbildning som är aktuell, utan de riktar sig mer mot arbetsmarknaden. Däremot kan det behövas en kortare eller längre utbildning för att bli attraktivare på den marknaden, säger Mattias och fortsätter:

– Men målgruppen har varit svår att identifiera. I dagsläget finns det inget KAA-register för 25 – 29 åringar, och det är minst sagt en utmaning.

Klippans kommun samverkar just nu med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialförvaltningen för att se hur de på bästa sätt kan arbeta med denna grupp.

– Samverkan mellan dessa aktörer är en nyckelfaktor för att kunna identifiera målgruppen 25-29 åringar, avslutar Mattias med.

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar