Lärandeutvärdering

Som en del i lärprocessen utvärderades ENTRIS 2.0 både internt och externt. Extern utvärdering skedde genom lärandeutvärdering, ”On Going Evaluation” och genomfördes som en generell process- och resultatutvärdering samt en fördjupande processutvärdering med fokus på hälsa. 

Intern projektuppföljning och utvärdering

Inom ENTRIS 2.0 gjorde vi kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar med avsikt på både resultat och kvalitet. Dessa sammanställdes och rapporterades inom projektet i interna kontinuerliga lägesrapporter till styrgruppen, samt externt i månatliga lägesrapporter till finansiären Europeiska Socialfonden, ESF-rådet.

Extern projektuppföljning och utvärdering

Framtidsutbildning AB i Helsingborg ansvarade för att ENTRIS 2.0:s innehåll och arbete följdes upp och utvärderades externt såväl kvantitativt som kvalitativt med avsikt på både resultat och kvalitet. Detta skedde utifrån modellen ”On — Going Evaluation”. 

Utvärderingen utgick från projektets formulerade huvudsyfte:
”Projektets huvudsyfte är att utveckla arbetsorganisationer med hjälp av verktygen och metoderna som används i det entreprenöriella lärandet, så att de deltagande organisationerna utvecklar positiva lärandemiljöer där den enskilde individen ges möjligheter till personlig utveckling och därmed ökat välbefinnande som medverkar till bättre hälsa. 
Detta sker samtidigt som entreprenöriellt lärande implementeras som ett pedagogiskt förhållningssätt i deltagande organisationer och som ett led i arbetet mot att förebygga långtidssjukskrivningar inom målgruppen”.

Utvärdringsarbetet genomfördes som en generell process- och resultat-
utvärdering samt en fördjupad processutvärdering med fokus på hälsa, för att projektteam och styrgrupp löpande skulle få information om genom- förande, måluppfyllelse samt vilka effekter som projektet verkar medföra.

Extern slutrapport

Den externa slutrapporten redogör för resultat och lärande inom ENTRIS 2.0. Det är en gedigen rapport som presenterats. Vill du snabbt få en överblick och en god bild av innehållet kan du med fördel läsa sammanfattningen (s. 4-8) samt analys-delen (s. 90-99). 
För bästa läsupplevelse rekommenderas naturligtvis hela rapporten!

Populärversion av slutrapport

ENTRIS slutrapport

Entris Bilagor

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Nils Pihlsgård