ENTRIS 2.0 2011-2013

ENTRIS 2.0 - entreprenöriella lärprocesser för bättre hälsa i en lärande organisation var en kompetensutvecklingssatsning för personal på för-, grund- och gymnasieskolan inom entreprenöriellt lärande och samverkan/arbetsliv kopplat till bättre hälsa på arbetsplatsen. Insatserna finansierades av Europeiska socialfonden och pågick från februari 2011 till och med juni 2013.

Huvudsyftet med ENTRIS 2.0 var att stödja utvecklingen i deltagande organisationer med hjälp av verktygen och metoderna som används i entreprenöriellt lärande. Avsikten var att medverka till att skapa positiva lärmiljöer som skulle bidra till organisationsutveckling. Genom att ge personalen på deltagande enheter kompetensuveckling kopplat till ett salutogent hälsoperspektiv, skulle entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt implementeras.

Tag gärna del av innehåll och resultat i det material som tagits fram!

Utvärderingsresultat

Framtidsutbildning AB har ansvarat för att ta fram den externa slutrapporten för ENTRIS 2.0. Du finner rapporten i dess helhet i spalten till höger. Dessutom har vi tagit fram en kortare populärversion av rapporten, vilken du finner i spalten till höger.

Bakgrund

Inom Europeiska unionen har man gemensamt, genom Europaparlamentets och Rådets rekommendation, identifierat åtta olika nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, varav företagsamhet och lära att lära är några exempel.

Varför entreprenörskap i skolan?

Entreprenörer behövs överallt i vårt samhälle. En del startar och driver företag. Andra använder som anställda sin företagsamhet till utveckling och nya innovationer på arbetsplatsen. Vissa driver idéer om förbättringar. Alla bidrar till välstånd och tillväxt!

Entreprenöriella kompetenser är viktiga både för individens och samhällets utveckling. För individen kan det innebära att utveckla sin förmåga att lösa problem, ta ansvar och planera sitt eget arbete, att vara kreativ och våga tro på sina drömmar och sin egen framtid.

För att stimulera barn/ungdomar till att bli företagsamma betonas vikten av entreprenörskap i läroplanen Lgr 11 och i gymnasiereformen Gy 2011 erbjuds entreprenörskap på samtliga program.

Nationellt uppdrag

Redan våren 2009 kom den nationella strategin för att främja entreprenörskap inom utbildningsområdet och sedan hösten 2011 finns det också inskrivet i skolans styrdokument.

Skolverket ansvarar för att stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan på alla nivåer upp till gymnasiet och Tillväxtverket har motsvarande uppdrag gällande universitet och högskolor.

Projektledare var Eva Ekmark

Länkar

Slutrapport förkortad version – ENTRIS 2.0

Senast uppdaterad: