Storregionssamverkan kring hantering av statsbidrag riktade till skolområdet

Utbildningschefer från 73 kommuner inom Göteborgsregionen, Storstockholm och Skåne med västra Blekinge ställer sig bakom en gemensam skrivelse gällande statsbidragen på utbildningsområdet.

Enklare att söka bidragen, tydligare villkor och bättre långsiktighet för att underlätta i verksamhetsplaneringen. Det är några av de förslag som utbildningscheferna i de tre storstadsregionernas kommuner ger i en gemensam skrivelse till Utbildningsdepartementet gällande statsbidragen på utbildningsområdet.
Tillgång till likvärdig utbildning av god kvalitet för alla barn och elever är en rättighet som är reglerad i skollagen. Genom förstärkta ekonomiska resurser ska de riktade statsbidragen hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för utveckling, lärande och förbättrade kunskapsresultat. Dock är det många kommuner som väljer att inte söka bidragen på grund av att ansökningsprocessen är alltför tids- och resurskrävande.

Förhoppningen med skrivelsen är att göra Utbildningsdepartementet uppmärksamma på de konsekvenser som kommunerna behöver hantera till följd av statsbidragens utformning, trots goda intentioner från regeringens sida med bidragen som finansieringsform.

Bilaga 1 Konsekvensbeskrivning angående effekter och konsekvenser av sta…

Följebrev Gemensam skrivelse Statsbidrag 170403

Gemensam skrivelse 170403

Publicerad:

Skriv en kommentar