Plug In 2.0 på nordisk arena

Nordiskt samarbete på kommunal och regional nivå

Nordiska ministerrådet har initierat ett treårigt projekt för att främja samordnade åtgärder på region- och kommunnivå för att ge relevanta stöd till barn och ungdomar i riskzonen – Nordic 0 – 24. De nordiska länderna har anslutit sig till projektet med sina egna nationella fall. SKL kommer tillsammans med fyra kommuner och en region i Sverige att arbeta med att tillsammans undersöka och ta fram arbetssätt, verktyg och metoder för tvärsektoriellt samarbete i det arbetet som bedrivs för unga som har avbrutit eller riskerar att avbryta sina studier. Här handlar det om att arbeta vidare med och utveckla den verksamhet som redan finns implementerad från Plug In.

Den 9–10 november anordnades ett seminarium i Oslo som syftade till att presentera de olika fallen samt skapa en gemensam mötesplats för projektdeltagarna på både nationell och lokal nivå. På plats fanns bland annat Plug In 2.0 med ComUng (Lund) och Kommunförbundet Skåne som representanter.

Förutom Sverige och Plug In 2.0 fanns även Grönland på plats som deltagarna på Radison Blue Airport Hotel i Oslo för att tala om deras lokala satsning inom området. Linda Almgren, projektledare för Plug In 2.0 och Eva Ewetz, samordnare på ComUng i Lunds kommun, pratade om hur den skånska satsningen på de unga kvinnor och män i åldern 15–20 som riskerar att avbryta sina studier, de som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret d.v.s. de ungdomar som inte fullföljt sin gymnasieutbildning samt nyanlända unga kvinnor och män med behov av stöd för att uppnå gymnasiebehörighet och i förlängningen en gymnasieexamen med tvärsektoriell samverkan som framgångsfaktor.

”Möjligheter för alla unga som går in genom dörren”

Lunds satsning i det ESF-finaniserade projektet Plug In 2.0 har varit deras one-stop-shop ComUng som fokuserar på den unga individen som varken arbetar eller studerar, för att hitta kreativa vägar tillbaka till utbildning eller arbete. ComUng har haft som mål att fler unga ska ni innanförskap – det vill säga egen försörjning och makt över sitt liv.

Genom ett samordningscenter med gemensam information, vägledning och stöd finns en mötesplats för ungdomarna att utnyttja de resurser och stödåtgärder som finns. I form av drop in verksamhet och sociala aktiviteter samt friskvård, bidrar ComUng med stöttning av de unga i Lund.

Idén med ComUng är att fokuset på individen ska skapa vägar in i samhället, med utgångspunkt i varje individs enskilda behov och framtidsdrömmar. Det ska finnas en känsla av att alla unga som går in genom dörren har framtida möjligheter. Lunds projekt har även fokuserat på att öka andelen elever som blir behöriga på Introduktionsprogrammet. Här har gymnasieskolan Vipan varit utgångspunkten med en nära samverkan med ComUng.

Från vänster; Lovisa Fransson, SKL, Eva Ewetz, samordnare på ComUng i Lunds kommun, Linda Almgren, regional projektledare på Kommunförbundet Skåne och Gunnar Anderzon, SKL.

Läs gärna mer om Plug In 2.0 här

Publicerad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar

Skriv en kommentar