Nu startar Plug In 2.0 och denna gång är Skåne med!

De senaste åren har omkring 13 % av Sveriges grundskolelever saknat gymnasiebehörighet och därför inte kommit in på något nationellt program i gymnasieskolan.

De senaste åren har omkring 25 % av Sveriges gymnasieungdomar inte fullföljt sin utbildning. De har blivit s.k. avhoppare.

Forskning visar att runt hälften av avhopparna hamnar i utanförskap och aldrig kommer in på arbetsmarknaden. För varje individ ligger kostnaden för samhället på upp till 200 000 kr om året, enligt SKL:s beräkningar.

Siffrorna i Skåne varierar givetvis från kommun till kommun, men totalt har Skåne större utmaningar än riksgenomsnittet.

Detta går att förhindra! Men det tar tid och många insatser krävs och ett av många verktyg för detta är det ESF-finansierade projektet Plug In med Sveriges Kommuner och Landsting som sammanhållande kraft.

Plug In startade 2012 och den första delen av projektet avslutades 2014. Projektet hade stora framgångar och de kommuner som deltog uppnådde, i de flesta fallen, målen – främst då att få ner avhoppen från gymnasieskolan samt att göra fler ungdomar behöriga till nationellt program på gymnasiet.

Vad är Plug In 2.0?

Plug In 2.0 är en treårig satsning. Projektet är, precis som dess föregångare, inriktat mot ungdomar i åldern 15-24 år och har som övergripande målsättning att höja kvalitén inom gymnasieskolan så att fler erhåller en gymnasieexamen, så att de i nästa steg ska ha större förutsättningar att kliva in på arbetsmarknaden.

Effektmålet är att – bland deltagande ungdomar i projektet – markant öka andelen som blir behöriga för ett nationellt gymnasieprogram samt att öka andelen bland dem som redan är inskrivna på ett gymnasieprogram att erhålla gymnasieexamen.

Projektet vänder sig till tre målgrupper:

  • Unga kvinnor och män i den aktuella åldersgruppen, alltså 15-24 år, som riskerar att inte fullfölja sina studier
  • Unga kvinnor och män som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), d.v.s ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och som heller inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.
  • Nyanlända unga kvinnor och män, även där mellan 15 och 24 år, med behov av stöd för att uppnå gymnasiebehörighet och i förlängningen gymnasieexamen.

Nytt för Plug In 2.0 är ett tydligare fokus på jämställdhet och icke-diskriminering. Bland annat ska projektet bidra till att bryta könsmönster som påverkar risken för tidiga skolavbrott. Kvar sedan innan finns tillgänglighetsperspektivet.

Målet är att, när projektet är avslutat, ska minst 85 % av den bedrivna verksamheten finnas i de deltagande kommunernas ordinarie verksamhet.

De skånska kommunerna har erbjudits möjlighet att ansöka om att vara med i Plug In 2.0. Glädjande många gjorde så och i höst startar fyra kommuner upp sin verksamhet, s.k. verkstäder. I varje verkstad finns, i snitt, 42 deltagare.                                                 De fyra kommunerna är: Bromölla, Klippan, Trelleborg och Vellinge.

2016 kommer ytterligare ett antal skånska kommuner med.

Utvecklingsarbete kommer att bedrivas på både nationell, regional och – inte minst – lokal nivå. Alla Skånes 33 kommuner kommer att bjudas in till projektets gemensamma konferenser och seminarier och alla resultat kommer att göras tillgängliga.

Prestigelöshet och transparens är nyckelorden!

Har du frågor eller synpunkter får du gärna kontakta projektledare Mats Ingelström på:

Telefon 0728 – 85 48 31

E-post: mats.ingelstrom@kfsk.se

Plug In 2.0

Publicerad:

Skriv en kommentar