Läraren som ska sprida forskning till lärare, rektorer och skolhuvudmän

Margareta Serder är anställd som ny vetenskaplig ledare inom Kommunförbundet Skåne, FoU Skola.

Margareta kommer att verka för att relevant forskning kommer lärare, rektorer och skolhuvudmän till del. Inom FoU Skola kommer hon att bidra till att utveckla samverkan kring forskning och utveckling, skapa förutsättningar för professionsutveckling på vetenskaplig grund, som medför en utveckling av verksamheten/praktiken. Ytterst handlar det om att bistå kommunerna med att stimulera arbetet med en högre måluppfyllelse enligt läroplaner och skollag samt fokusera på kunskapsresultat. Som vetenskaplig ledare kommer hon att identifiera vilken forskning skånska huvudmän, skolor och lärare önskar och behöver. Detta innebär en omfattande kontakt med forskare och skolhuvudmän. I dialog med styrgruppen för FoU Skola beslutas om vilka insatser som ska prioriteras.

Margareta kommer närmast från Malmö högskola där hon nyligen disputerat med avhandlingen MÖTEN MED PISA – Kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap och har en bakgrund som matematik- och naturvetenskapslärare i årskurs 4-9. I avhandlingen studerar hon dels Pisa som fenomen och dels hur eleverna reagerar på provfrågor i naturvetenskap. Med Margaretas avhandling kan Kommunförbundet Skåne bidra i debatten med en vetenskaplig grund om kunskapsresultat och rapporter kopplade till Pisa.

Länk till avhandlingen

Publicerad:

Skriv en kommentar