Anna Ekström på besök för att diskutera kunskapslyft för kompetensförsörjning för vuxenutbildning

Den 4 oktober anordnade Kommunförbundet Skåne (tillsammans med Regiovux) en träff mellan gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och de skånska kommunernas vuxenutbildningsansvariga för en dialog med fokus på hur regeringens kunskapslyft för kompetensförsörjning syns i och påverkar de skånska kommunerna.

Yrkes-Sfi Skåne och Familjen Helsingborg är några av de exempel som lyftes som goda exempel på regional och delregional samverkan kring utbildningar och hur identifieringsprocessen för behov av nya utbildningar har ser ut.

Det diskuterades även vilka svårigheter och vilka erfarenhetsvinster som identifierats under tiden samarbetet har pågått. Här lyftes frågan gällande fördelning av pengar till de skånska kommunerna, samt att det behövs en mer samsyn över regionen. Vinster med samarbetet som lyftes var att det har gett en bredd och en dynamik inom utbudet till regionens invånare, samt att de små kommunerna kan bidra proportionerligt på lika villkor som större.

Under frågan om vi vilken riktning samarbetet bör gå, framhölls det att det finns ett starkt intresse att samverka ännu mer inom regionen. Det finns en stor utvecklingspotential i att träffas och diskutera från olika branscher, utbildningar och myndigheter. Att se över möjligheterna för gemensamt samordna ett utbud och ett gemensamt sök för hela Skåne.

Önskemål och medskick kring den statliga styrningen och finansieringen av den regionala samverkan diskuterades. Där långsiktighet vad gäller finansieringen och att staten måste visa förtroende gentemot kommunerna i regional samverkan, att exempelvis inte splittra upp statsbidragen för mycket eller detaljreglera verksamheten.

Publicerad:

Sidansvarig

Magnus Nurmi

Skriv en kommentar