RÖK – Regional överenskommelse för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering

Kommunförbundet Skåne ingår i den Regionala överenskommelsen för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering (RÖK). Tillsammans med kommunrepresentanter för Skånes "fyra hörn" lyfter vi fram det kommunala perspektivet och verkar för utveckling av mottagande och etablering i Skåne.

I den Regionala överenskommelsen ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nätverket Idéburen sektor Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Malmö högskola, Migrationsverket, Region Skåne och kommunrepresentanter för de fyra geografiska hörnen i Skåne. Länsstyrelsen innehar ordföranderollen.

Från Kommunförbundet Skånes sida deltar förbundsdirektör Monica Holmqvist i den strategiska gruppen och Jenny Strand, strateg integration och arbetsmarknad, i beredningsgruppen. Inför beredningsgruppens möten samlas beredningsgruppens kommunrepresentanter på Kommunförbundet Skåne för att bland annat skapa en skånsk helhetsbild och diskutera frågor att gemensamt driva inom RÖK. Läs mer om kommunrepresentanterna och mötena på Kommunförbundet Skåne här.

Programförklaring RÖK 2016- 2019

Vi vill alla bidra till ett inkluderande mottagande av nyanlända i Skåne. Denna programförklaring beskriver vår viljeinriktning. En central del i RÖK-arbetet är att utifrån ett helhetsperspektiv se de till möjligheter och utmaningar som ett mottagande av nyanlända innebär.

Prioriterade områden för RÖK 2016-2019:

1. Bostäder och bosättning

2. Arbete och kompetensförsörjning

3. Hälsofrämjande insatser

4. Stödja det lokala samarbetet

5. Utveckla samverkan med idéburen sektor

Den regionala överenskommelsen hittar du här: RÖK

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand