Bostäder

Bosättningslagen (2016:38) som trädde i kraft 1 mars 2016 innebär att kommunerna är skyldiga att efter anvisning ta mot nyanlända för bosättning i kommunen. För Skånes kommuner innebär lagändringen stora utmaningar att lösa bostadsförsörjningen på både kort och lång sikt.

Länsstyrelsen Skåne tar beslut om kommunernas fördelningstal, vilka styrs av tre faktorer: förutsättningar på arbetsmarknaden, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet av asylsökande och nyanlända med särskild vikt på andel egenbosatta.

Under 2016 besökte Länsstyrelsen Skåne samtliga skånska kommuner och diskuterade bostadsförsörjningen. Syftet med besöken var att diskutera strategier och lösningar för fler bostäder i kommunerna. Sammanställningen av besöken finns i Bostadsmarknadsanalys för Skåne 2016.

I mars 2017 meddelade Länsstyrelsen Skåne de reviderade kommuntalen för 2017. Beslutet om de reviderade kommuntalen hittar du här.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand