Prioriterat arbete 2017

Under tre dagar i december 2016 träffades 19 skånska kommuner hos Kommunförbundet Skåne för att lämna nulägesbild och önskemål inför 2017.

Nedanstående fyra rubriker motsvarar de områden som kommunerna identifierade som de viktigaste fokusområdena inför det nya året. Under 2017 kommer Kommunförbundet Skåne att agera för att på olika sätt stödja kommunerna på nedanstående områden, bland annat genom att bjuda in till strategiska forum för samtal, inspiration och utveckling. Integrationsbloggen är under utveckling, med avsikt att löpande informera om Kommunförbundet Skånes arbete, vara en informationskanal mellan regional och lokal nivå, samt lyfta fram intressanta exempel och frågeställningar från Skånes kommuner.

 

1. Bostadsförsörjning – gällande både anvisningar samt utslussningsboende för ensamkommande

Alla kommuner nämner bostadsförsörjningen som det område som kommer att vara den största utmaningen under 2017. Det handlar dels om att skapa de fysiska bostäderna, dels kring prövningar från Räddningstjänst, Försäkringskassan och försäkringsbolag men även frågor kring avtals- och kontraktsskrivning.

_______________________________________________

Best Practice! Höörs kommun arbetar med en lokalförsörjningsgrupp

Höörs kommun har satt ihop en grupp från hela kommunen som träffas kontinuerligt och går igenom kommunens behov av lokaler i stort. Där ingår bostäder för de anvisade till kommunen men även exempelvis skollokaler. Ansvaret för bostadsförsörjningen fördelas på så sätt över hela kommunen och gruppen har en bred kompetens då den representeras av flera förvaltningar och roller.

Best Practice! Trelleborgs kommun avtalar med det kommunala bostadsbolaget

I Trelleborgs kommun överlåter det kommunala bostadsbolaget var fjärde uppsagd lägenhet till kommunen. Dessa används till kommunanvisningar. Avtal av detta slag kan exempelvis regleras i bolagets ägardirektiv.

_______________________________________________

Kommunförbundet Skånes fortsatta arbete

Kommunförbundet Skåne sammankallar under våren en referensgrupp bestående av kommunrepresentanter, Räddningstjänst och Försäkringskassan för att diskutera regelverk och tolkningar, med avsikt att kunna vara ett stöd för kommunerna.

Kommunförbundet Skåne ser över möjligheterna att ta fram ett regionalt exempel på avtalshantering för att hyra bostäder av privatpersoner. Se Migrationsverkets skrivningar kring arbetet med att skaffa Lägenheter, Avtalshantering och Besiktning, kontroll och tillsyn kring bostäder.

_______________________________________________

Genomförda och kommande aktiviteter

  • 15 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni och 30 augusti Samverkanskonferens via telefon om bosättning och anvisningar, för att delta kontakta gunilla.holmlin@lansstyrelsen.se
  • 6 april Skånskt Bostadsnätverk arrangerade konferens på Malmömässan med inriktning mot bostadsförsörjning för grupper med låg betalningsförmåga på bland annat kort sikt. Dokumentation från konferensen finns på Skånskt bostadsnätverk.
  • 3 maj och 16 maj Dialogmöte med Försäkringskassan och Räddningstjänsten. Dokumentation finns finns publicerade som inlägg på integrationsbloggen.

 

2. Långsiktig strategi och organisation – att gå från akut situation till ordinarie verksamhet

Majoriteten av kommunerna vittnar om att 2016 har inneburit ett akut läge med fokus på att släcka bränder. Det finns förhoppningar om att 2017 ska innebära att integrationsfrågorna går mot en mer ordinarie verksamhet. Många kommuner har nyligen genomgått eller kommer att genomgå omorganisationer och inventeringen som gjordes på under träffarna visar att det finns nästan lika många organisationsstrukturer kring integrationsområdet som kommuner i Skåne. Många saknar dessutom en strategi för det långsiktiga arbetet där hela kommunen, utifrån de olika ansvarsområden som finns, engageras i integrationsarbetet.

_______________________________________________

Best Practice! Skurups kommun kommunicerar

Informationsflödet fungerade inte så bra i kommunen och integrationsteamet påbörjade en kommunikationsinsats internt för att minimera risken att information försvinner. Till exempel skickas en punktlista  ut kontinuerligt till organisationen och teamet planerar även att delta på alla APT- möten i kommunen.

Best Practice! Eslövs kommun omorganiserar

Kommunstyrelsen i Eslöv har antagit ett integrationsprogram. Utifrån programmet ska integrationsfrågorna verka centralt i kommunen tillsammans med andra förvaltningar vilket innebär en övergripande omställning. Frågorna drivs/ kommer att bedrivas i ett tätare samarbete med Tillväxtavdelningen för att sätta ett särskilt fokus på arbetsmarknadsfrågor.

_______________________________________________

Kommunförbundet Skånes fortsatta arbete

”Långsiktig strategi och organisation” var temat för Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration den 18 maj. SKL med flera medverkade med intressanta perspektiv på temat. Dokumentation finns på integrationsbloggen.

Politikerdialoger genomförs för att sprida de kommunala exempel där organisationen och det långsiktiga arbetet fungerar väl, särskilt till de kommuner där arbetet upplevs svårt.

 

3. Nya arbetssätt kring etableringsuppdraget

I och med de tillfälliga uppehållstillstånden är många kommuner överens om att det krävs nya arbetssätt kring etableringsuppdraget för att motivera nyanlända. Flera kommuner vittnar även, liksom ovan beskrivning, att de ser ett behov av att försöka ha ett större fokus på etableringen under 2017. Många initiativ pågår redan ute i kommunerna av typen att inventera och sprida.

_______________________________________________

Best Practice! Trelleborg tillsammans

Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar och andra organisationer inom idéburen sektor i Trelleborg. Det är en grupp som träffas kontinuerligt för att synliggöra föreningslivets och de idéburna organisationernas roll i kommunen. Den formulerar en vision och principer för det framtida samspelet mellan parterna.

Best Practice! Samverkan för insatser i glappet

Skurup och Svedala kommun har lämnat en projektansökan för två tjänster med syfte att arbeta över kommungränser med insatser mot de individer som är i glappet mellan Arbetsförmedlingens etableringsprogram och kommunen.

_______________________________________________

Kommunförbundet Skånes fortsatta arbete inledningsvis

”Nya arbetssätt i etableringen” var temat för Strategiskt forum för nyanländas etablering och integration den 21 mars.

Kommunförbundet Skåne har inlett en dialog med Arbetsförmedlingen i syfte att få ett effektivare samarbete i linje med de tankar kommunerna har kring etableringsuppdraget. Arbetsförmedlingen medverkade på Strategiskt forum den 21 mars. Läs mer på integrationsbloggen.

Dialog förs med Region Skåne och Nätverket idéburen sektor för kunna erbjuda utbildningsinsatser kring exempelvis lokala överenskommelser mellan kommun och föreningsliv och IOP (idéburet och offentligt partnerskap). Insatser kring detta gjordes under 2015.

 

4. Ensamkommande barn och unga – gällande både avvisningar och nya ersättningsnivåer

Kommunerna väntar många avslag på beslut kopplade till ensamkommande barn och unga under 2017. Många kommuner vittnar om behovet av rutiner som hela kommunen känner till. Skolan ser gärna att man får behålla individerna fram till att beslut om avvisning verkställs trots att individerna egentligen vid beslutet går in i Migrationsverkets system. Migrationsverket garanterar inte att tillhanda boenden i närheten av skolkommunen. Kommunerna uttrycker också behov av metodstöd för att möta dessa individer dels i väntan på beslut och dels vid beslut. De lägre ersättningsnivåerna kring ensamkommande barn och unga gör att många kommuner behöver arbeta annorlunda kring gruppen och deras etablering i kommunen.

_______________________________________________

Best Practice! Strömsunds kommun www.begripligt.nu

Strömsunds kommun arbetar sedan flera år tillbaka med olika aktörer för att ge våra unga nyanlända en ännu bättre start. Just nu är arbetet i slutfasen av tre utvecklingsprojekt som alla syftar till att förbättra för barn och ungdomar med uppehållstillstånd eller ensamkommande som söker asyl eller har fått avslag. Målet är att arbeta för en gemensam grundsyn och hitta metoder som kan fungera såväl i Strömsund som i övriga delar av landet.

Best Practice! Höörs kommun har säkerställt rutiner

Kommunen har tagit ett principiellt beslut för att säkerställa rutiner kring de ensamkommande som avvisas. Trots att kommunen får lägre ersättning är de eniga om att behålla individen i kommunen tillsammans med överförmyndaren till dess att beslutet har vunnit laga kraft vid överklagan. Oavsett vilka rutinerna är, är det viktigt att kommunen har fastställt rutiner för processer som dessa.

 _______________________________________________

Kommunförbundet Skåne fortsatta arbete inledningsvis

Kommunförbundet Skånes kursansvarig har fått i uppdrag att omgående se över alternativet att sätta upp en kurs i metodstöd för att möta, informera och stödja ensamkommande barn och unga i asylprocessen med koppling till avslagsbeslut.

Exempel på hur kommuner arbetar för att möta lägre ersättningsnivåer för ensamkommande barn finns på integrationsbloggen.

 

 

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jenny Strand