Elevhälsa

Skolan har ett ansvar för att skapa en god lärandemiljö för elevers kunskaps- och personliga utveckling. Arbetet med elevhälsa bör i stor utsträckning vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning.

Kommunförbundet Skåne stödjer kommunerna i detta arbete på olika sätt genom:

Hälsofrämjande skolutveckling
Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne är en process som stöds av Kommunförbundet Skåne och Region Skåne, i nära samarbete med Skolverket, sedan år 2000.

Nätverk för chefer för barn- och elevhälsa/stöd i Skåne
För chefer som leder barn- och elevhälsa/stödenheter arrangeras ett antal nätverksträffar.

Kommunförbundet Skåne understödjer aktivt nätverksarbete där information och kunskap sprids.

Senast uppdaterad: